Wydanie 1/2013

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Jaskra pierwotna wrodzona – diagnostyka i leczenie (str. 15)
Maria Formińska-Kapuścik1,2, Bogumiła Wójcik-Niklewska2, Erita Filipek1,2, Krzysztof Wilczyński3

Primary Congenital Glaucoma – Diagnosis and Therapy
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania latanoprostu w leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego u dzieci – 5-letnie doświadczenia własne (str. 18)
Magdalena Pilas-Pomykalska1,2, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry1,2, Danuta Węgrzynowska1,2, Janusz Czajkowski3,4

Safety and Efficacy of Latanoprost in Glaucoma and Ocular Hypertension Treatment in Children – Five Year Experience
Psychologiczne aspekty diagnostyki i leczenia przewlekłych chorób oczu na przykładzie jaskry u dzieci i młodzieży (str. 22)
Janusz Czajkowski

Psychological Aspects of Diagnostics and Treatment of Chronic Ocular Diseases in Children and Adolescent on Glaucoma Example
Akomodacja – obecny stan wiedzy (str. 25)
Lidia Puchalska-Niedbał

Accommodation – Current Knowledge
Metoda leczenia patologicznego skurczu akomodacji wywołanego stresem opracowana w Przychodni Przyklinicznej Katedry Okulistyki w Szczecinie – opis przypadków (str. 28)
Teresa Baranowska-George, Lidia Puchalska-Niedbał, Monika Modrzejewska

Stress-induced Accommodation Spasm Method of Treatment Developed in Outpatient Clinic of the Department of Ophthalmology Pomeranian Medical University in Szczecin – Case series
Cukrzyca u dzieci i młodzieży (str. 31)
Patrycja Wycisło-Gawron1, Ewa Pieczara2, Agnieszka Łypaczewska1, Grzegorz Gawron4, Piotr Gościniewicz1, Maria Formińska-Kapuścik2,3

Diabetes Mellitus in Children and Adolescents
Trudności w leczeniu ciężkich postaci zapalenia błony naczyniowej u dzieci (str. 34)
Lidia Puchalska-Niedbał, Urszula Kulik

Difficulties in Severe Uveitis Treatment in Children
Magnetostymulacja wspomagająca leczenie zapalenia błony naczyniowej u dzieci – prezentacja przypadku (str. 37)
Puchalska-Niedbał Lidia, Kulik Urszula

Extremely Low Frequency Magnetic Field (ELF-MF) Stimulation as a Supporting Treatment of Uveitis in Children – Case Report
Wpływ ozonoterapii na leczenie herpetycznego zapalenia powiek u dzieci – opis przypadków (str. 40)
Puchalska-Niedbał Lidia1, Opalko Krystyna2, Kulik Urszula1

Effects of Ozone Therapy in Pediatric Patients with Herpetic Blepharitis – Cases Report
Garbiak rogówki u noworodka – opis przypadku (str. 43)
Danuta Węgrzynowska1,2, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry1, Magdalena Pilas-Pomykalska1,2, Piotr Grzybowski2, Anna Groblewska1

Staphyloma in a Newborn – Case Report
N-acetylokarnozyna – nowy lek, nowe nadzieje na zapobieganie powikłaniom ocznym cukrzycy (str. 46)
Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Monika Sarnat1,2, Łukasz Drzyzga2

N-acetylcarnosine – New Drug, New Hope for the Prevention of Diabetes-related Ocular Complications
Iniekcje doszklistkowe ranibizumabu w praktyce klinicznej (str. 49)
Andrzej Stankiewicz

Ranibizumab Intravitreal Injections in Clinical Practice
Mitochondrialna neuropatia nerwu wzrokowego Kjera (str. 52)
Anna Bielecka, Jerzy Szaflik

Mitochondrial Kjer’s Optic Neuropathy
Badania elektrofizjologiczne siatkówki i nerwu wzrokowego u dzieci z oczopląsem (str. 55)
Wojciech Lubiński, Marta Kiszkielis

Electrophysiological Assessment of the Retina and the Optic Nerve in Children with Nystagmus
Specyfika jaskry u dzieci i młodzieży (str. 58)
Janusz Czajkowski1,2

Glaucoma Specificity in Children and Adolescents
Współczesne metody operacyjne jaskry wrodzonej pierwotnej (str. 60)
Marek E. Prost1,2

Current Surgical Treatment Methods in Primary Congenital Glaucoma
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem ICare u dzieci (str. 66)
Patrycja Krzyżanowska-Berkowska1, Marta Misiuk-Hojło1, Magdalena Asejczyk-Widlicka2

Intraocular Pressure Measurement Using ICare Tonometer in Children
Czy pierwotną jaskrę młodzieńczą należy leczyć zachowawczo, a jeśli tak, to w jaki sposób? (str. 69)
Janusz Czajkowski1,2

Can Juvenile Glaucoma Be Treated Using Conservative Methods, and If So, Than How?
Jaskra młodzieńcza – monitorowanie i wczesne leczenie (str. 71)
Krystyna Czechowicz-Janicka

Juvenile Glaucoma – Monitoring and Early Treatment
Krótkowzroczność – epidemiologia, patogeneza, postępowanie (str. 74)
Damian Czepita1, Maria Żejmo2, Damian A. Czepita3, Ewa Łodygowska4

Myopia – Epidemiology, Pathogenesis, Management
Korygowanie i leczenie krótkowzroczności – metody zachowawcze i chirurgiczne (str. 79)
Tomasz Wilczyński1, Maria Formińska-Kapuścik2,3, Ewa Pieczara3, Bogumiła Wójcik-Niklewska3, Łukasz Kulesza1, Krzysztof Wilczyński4

Myopia Correction and Treatment – Surgical and Non Invasive Procedures
Diagnostyka jaskry młodzieńczej u pacjentów krótkowzrocznych (str. 83)
Ewa Pieczara

Application of Confocal Microscopy for Diagnosis of Infectious Keratitis
Wyrównanie krótkowzroczności u dzieci (str. 88)
Monika Oziębło-Kupczyk, Dorota Średzińska-Kita, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Methods of Myopia Correction in Children
Krótkowzroczność – ortokorekcja – dzieci (str. 92)
Ewa Oleszczyńska-Prost

Myopia – Orthokeratology – Children
Krótkowzroczność w obrazie optycznej koherentnej tomografii (str. 95)
Joanna Gołębiewska, Joanna Ciszewska, Monika Turczyńska, Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Joanna Moneta-Wielgoś, Dariusz Kęcik

Optical Coherence Tomography Findings in Myopic EyesREDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI