Wydanie 4/2014

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Nowe kierunki w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w badaniach klinicznych (str. 11)
Dorota Romaniuk1, Maria Kmera-Muszyńska1, Magdalena Ulińska1,2

New Trends in Age-related Macular Degeneration Treatment in Clinical Trials
Plamka – miejsce rozwoju wielu patologii (str. 15)
Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta

Macula – the Place of Many Pathological Lesions Development
Wpływ kwasu acetylosalicylowego na rozwój zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 22)
Katarzyna Michalska-Małecka1,2, Agnieszka Regucka2, Bartłomiej Jewiarz2, Dorota Śpiewak2, Katarzyna Witek2

Effect of Acetylsalicylic Acid on the Development of Age-related Macular Degeneration
Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych siatkówki (str. 27)
Marta Szaflik1,2, Jerzy Szaflik1,3

Diagnostic and Therapeutic Procedures in Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion or Branch Retinal Vein Occlusion
Zastosowanie afliberceptu w leczeniu mokrej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w przypadku lekooporności na bewacyzumab i ranibizumab – doniesienie wstępne (str. 32)
Piotr Fryczkowski, Agnieszka Siennicka, Agnieszka Nowosielska

Alfibercept in Wet AMD in Tachyphylaxis Against Bevacizumab and/or Ranibizumab – Preliminary Report
Zmiany właściwości reologicznych krwi w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 38)
Dorota Śpiewak1, Agnieszka Regucka1, Ludmiła Słowińska-Łożyńska2, Adam Kabiesz1, Katarzyna Witek1, Katarzyna Michalska-Małecka1

Changes in the Hemorheological Parameters in Age-related Macular Degeneration
Analiza funkcji bioelektrycznej systemu czopkowego regionu plamki u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych doszklistkowymi iniekcjami bewacyzumabu (Avastinem) (str. 44)
Krzysztof Szmatłoch, Wojciech Lubiński, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Zbigniew Szych, Jolanta Gronkowska, Danuta Karczewicz

Analysis of Macular Function, Thickness and Retinal Circulation in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration Treated with Intravitreal Bevacizumab Injections (Avastin)
Zastosowanie laserów w okulistyce – nowe możliwości (str. 51)
Magdalena Ulińska, Izabella Wójcicka-Balińska, Maria Kmera-Muszyńska

Lasers Use in Ophthalmology – New Possibilities
Magnetostymulacja – metoda fizykoterapii stosowana w leczeniu ciężkich schorzeń narządu wzroku takich jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem i krótkowzroczność zwyrodnieniowa (str. 55)
Lidia Puchalska-Niedbał, Zofia Sylwestrzak

Extremely Low Frequency Magnetic Field Stimulation – Method of Physiotherapy Applied in Severe Ocular Diseases Such As Age-related Macular Degeneration and High Degenerative Myopia
Pseudoretinopatia Purtschera jako jeden z czynników ryzyka ostrego zapalenia trzustki o ciężkim przebiegu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa (str. 60)
Joanna Roskal-Wałek, Michał Biskup

Purtscher-like Retinopathy as One of the Risk Factors in Acute Severe Pancreatitis Development – Case Report and Review of the Literature
Wpływ preparatów zawierających metronidazol, tlenek rtęci i olejki eteryczne na przeżywalność nużeńców w warunkach in vitro (str. 64)
Aleksandra Sędzikowska1, Maciej Osęka2, Barbara Grytner-Zięcina1, Beata Roman3, Emilia Jaremko3

Effect of Metronidazol, Mercury Oxide and Essentials Oils on the in vitro Survivability of Demodex Mites

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI