Wydanie specjalne czerwiec 2015

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Wpływ doszklistkowych iniekcji afliberceptu na poddołkową grubość naczyniówki u pacjentów leczonych z powodu postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 5)
Iwona Laudańska-Olszewska, Piotr Gozdek, Mariusz Maroszyński, Dominik Odrobina

The Influence of Aflibercept Intravitreal Injections in Exudative Age-related Macular Degeneration on Subfoveal Choroidal Thickness
Skuteczność ranibizumabu i afliberceptu w leczeniu chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis przypadków (str. 8)
Małgorzata Seredyka-Burduk1,2, Magdalena Pol1, Grażyna Malukiewicz1, Bartłomiej Kałużny1,2, Adriana Laudencka1

The Effectiveness of Ranibizumab and Aflibercept in the Treatment of Patients with Wet Form of Age-related Macular Degeneration – Cases Report
Ocena skuteczności leczenia afliberceptem wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u pacjentów, u których nie uzyskano zadowalających wyników leczenia bewacyzumabem (str. 14)
Joanna Zalewska, Magdalena Karwat-Szwabowicz, Sławomir Zalewski

Assessment of the Effectiveness of Aflibercept Treatment in Wet Age-related Macular Degeneration in Patients, who Did not Obtain Satisfactory Results with Bevacizumab Treatment
Konwersja terapii anty-VEGF wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – doświadczenia własne (str. 18)
Małgorzata Figurska

Switching anty-VEGF Therapy in Wet Age-related Macular Degeneration – Own Experience
Aflibercept a przerwanie nabłonka barwnikowego – opis przypadku (str. 23)
Sławomir Teper, Edward Wylęgała

Aflibercept and Retinal Pigment Epithelium Tear – Case Report
Wyniki własne leczenia doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu chorych z cukrzycowym obrzękiem plamki – doniesienie wstępne (str. 27)
Małgorzata Latalska, Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz

Results of Intravitreal Aflibercept Treatment in Patients with Diabetic Macular Edema – Preliminary Report
Aflibercept w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz obrzęku plamki powstałego w przebiegu cukrzycy i niedrożności gałązki żyły siatkówki (str. 31)
Magdalena Gaca-Wysocka1, Karolina Starkowska1, Andrzej Grzybowski1,2

Aflibercept in the Treatment of Exudative Age-related Macular Degeneration, Macular Edema Due to Diabetic Macular Edema and Branch Retinal Vein Occlusion
Zastosowanie afliberceptu w leczeniu obrzęku plamki wtórnego do zakrzepu żyły centralnej siatkówki – opis przypadków (str. 36)
Anna I. Borucka, Elżbieta Sidorowicz

Aflibercept in the Treatment of Macular Edema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion – Case Reports
Zastosowanie afliberceptu w leczeniu obrzęku plamki w przebiegu niedrożności żyły środkowej siatkówki – doświadczenia własne (str. 43)
Piotr Wnorowski, Joanna Sempińska-Szewczyk

Aflibercept Use in the Treatment of Macular Edema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion – Own Experience
Zastosowanie afliberceptu w leczeniu obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki – doświadczenia własne (str. 49)
Małgorzata Marczak, Anna Szczotkowska-Słaby

Aflibercept Use in the Treatment of Macular Edema Due to Central Retinal Vein Occlusion – Own Experience

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI