Wydanie 2/2007

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2007 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Kryteria rozpoznawania i wyrównania metabolicznego cukrzycy
Waldemar Karnafel

Diabetes Diagnostic and Metabolic Compensation Criteria
Patofizjologia retinopatii cukrzycowej jako podstawa i postulat planowej, „łączonej” opieki diabetologiczno-okulistycznej – czego okulista powinien oczekiwać od diabetologa?
Jan Tatoń

Diabetic Retinopathy Patophysiology as the Basis and Stipulation of the Planned “Shared” Diabetological-Ophthalmological Care – What the Ophthalmologist Should Expect from Diabetologist?
Retinopatia cukrzycowa ciężarnych
Joanna Ciszewska, Monika Turczyńska, Elżbieta Świtka-Bachnik, Joanna Brydak-Godowska, Ewa Dróbecka-Brydak

Diabetic Retinopathy During Pregnancy
Cukrzycowa retinopatia proliferacyjna typu Florid.
Sława Kwiecień, Maria Kmera-Muszyńska, Krzysztof Cieślik, Jerzy Szaflik

Floryd Type Proliferative Diabetic Retinopathy
Pachymetria i ocena śródbłonka rogówki u chorych na cukrzycę typu 2.
Dorota Kopacz, Magdalena Michniewicz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Pachymetry and Corneal Endothelium Evaluation in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Rola angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej w diagnostyce retinopatii cukrzycowej
Maria A. Paćkowska, Monika Turczyńska

Fluoresceine and Indocyanine Green Angiography Role in Diabetic Retinopathy Diagnostic
Nowe źródła laserowe do terapii i diagnostyki siatkówki
Jan Kasprzak1, Mariusz Kęcik1, Janusz Kęsik2, Andrzej Zając3


New Laser Sources for the Retina Therapy and Diagnostics
Koagulacja laserowa w leczeniu retinopatii cukrzycowej - wybrane uwagi praktyczne
Iwona Świtka-Więcławska, Dariusz Kęcik, Tadeusz Kęcik

Laser Photocoagulation in the Diabetic Retinopathy Treatment - Practical Observations
Postępowanie terapeutyczne w retinopatii cukrzycowej
Anna I. Borucka, Jerzy Szaflik

Therapeutic Approach in Diabetic Retionopathy
Leczenie operacyjne cukrzycowego obrzęku plamki
Maria Kmera-Muszyńska, Sława Kwiecień, Agnieszka Kamińska

Surgical Treatment of the Diabetic Macular Oedema
Skuteczność podawania triamcinolonu w cukrzycowym obrzęku plamki
Iwona Partyka, Jerzy Szaflik

Efficiency of the Triamcinolone Administration in Diabetic Macular Oedema
Zastosowanie Avastinu (bewacyzumab) w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki
Małgorzata Zaraś, Anna Skłodowska, Jerzy Szaflik

Avastin Use in the Diabetic Macular Oedema (DMO) Treatment
Zapalenie brzegów powiek - etiopatogeneza i objawy kliniczne
Lidia Ludwisiak-Kocerba, Dariusz Kęcik

Blepharitis - Etiopathogenesis and Clinical Symptoms
Wpływ ocznych kropli ketotifenu na stężenie eozynofilowego białka kationowego we łzach u pacjentów z alergicznym zapaleniem spojówek
Hanna Zygmunt1, Paweł Lipowski2, Marta Chełmińska3

Effect of Ketotifen Ophthalmic Solution on Eosinophil Cationic Protein Concentration in Tears of Patients with Allergic Conjunctivitis

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI