Wydanie specjalne kwiecień 2004

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2004 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 68 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Jaskra - narastający problem społeczny XXI wieku. Materiały szkoleniowe Łódzkich Warsztatów Jaskrowych
Janusz Czajkowski1, Dorota Matusiak1, Robert Grabowski2

Glaucoma - the glowing social problem of the twenty one century. Presentations given at glaucoma workshop organized periodicly in Lodz
Badania diagnostyczne w jaskrze
Mariola Depczyńska, Janusz Czajkowski

Diagnostic methods of glaucoma
Zasady zachowawczego leczenia jaskry
Dorota Matusiak, Janusz Czajkowski

Main principals in glaucoma pharmacotherapy
Jak zachowawczo leczyć jaskrÍ u dzieci i młodzieży?
Janusz Czajkowski, Dorota Matusiak

How to treat infantile and juvenile glaucoma?
Analogi prostaglandyn - nowe możliwoúci leczenia jaskry i nadciúnienia ocznego
Dorota Matusiak1, Robert Grabowski2, Janusz Czajkowski1

Prostaglandin analogues - new possibilities in glaucoma and ocular hypertension treatment

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI