Wydanie 2/2010

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Anna M. Ambroziak
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 85 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Zmiany okulistyczne współistniejące z chorobą Alzheimera (str. 15)
Kamila Krasodomska1, Wojciech Lubiński1, Andrzej Potemkowski2, Krystyna Honczarenko3

Ocular Changes Associated with Alzheimer’s Disease
Epidemiologia pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego w obserwacji 20-letniej (str. 22)
Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz

Epidemiology of the Retrobulbar Neuritis in 20-years Observation
Stan nerwu wzrokowego u chorych (str. 26)
Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz

Optic Nerve Function in Multiple Sclerosis Patients without History of Optic Neuritis
Ocena wyników leczenia siatkówczaka za pomocą przezźrenicznej hipertermii laserowej (str. 31)
Wojciech Hautz1, Mirosława Grałek1, Olga Rutynowska-Bagińska2, Barbara Chipczyńska1, Krystyna Kanigowska1

Retinoblastoma Treatment with Laser Transpupillary Thermotherapy
Objawy okulistyczne w zaburzeniach naczyniowych mózgu.
Część I. Anatomiczne podstawy unaczynienia ośrodkowego układu nerwowego
(str. 34)

Iwona Obuchowska, Zofia Mariak

Ocular Manifestation of the Vascular Brain Disorders.
Part I. Anatomical Basis of the Vascular Supply
Objawy okulistyczne w zaburzeniach naczyniowych mózgu.
Część II. Charakterystyka tętniaków mózgu
(str. 39)

Iwona Obuchowska, Zofia Mariak

Ocular Manifestation of the Vascular Brain Disorders.
Part II. Cerebral Aneurysms Characteristics
Objawy okulistyczne w zaburzeniach naczyniowych mózgu.
Część III. Krwotok podpajęczynówkowy
(str. 46)

Iwona Obuchowska, Zofia Mariak

Ocular Manifestation of the Vascular Brain Disorders.
Part III. Subarachnoid Hemorrhage
Budowa kory wzrokowej, jej funkcja oraz plastyczność (str. 53)
Damian Czepita

Structure, Function and Plasticity of the Visual Cortex
Prawidłowa struktura siatkówki w obrazie spektralnej optycznej koherentnej tomografii komputerowej (SOCT) (str. 56)
Olgierd Palacz1, Andrzej Palacz1, Anna Machalińska2

Normal Retinal Structure Imaging Using Spectral Domain Optical Coherence Tomography
Czy dobra funkcja wzroku może się przyczynić do spowolnienia progresji choroby Parkinsona i redukcji kosztów leczenia oraz opieki? (str. 60)
Barbara Nowacka, Wojciech Lubiński, Danuta Karczewicz

Is There a Positive Influence of Vision on Parkinson’s Disease Progression of and Burden of Illness?
Zapalenie nerwu wzrokowego – aktualny stan wiedzy (str. 64)
Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski

Optic Neuritis – Current Stage of Knowledge
Etiopatogeneza zapalenia nerwu wzrokowego (str. 70)
Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz

Etiopathogenesis of Optic Neuritis
Perspektywy neuroprotekcji w neuropatiach nerwu wzrokowego (str. 75)
Robert Rejdak1,2, Tomasz Chorągiewicz1, Piotr Stopa2, Aneta Lewicka-Chomont2, Dariusz Haszcz1, Katarzyna Nowomiejska1, Tomasz Żarnowski1

Perspectives for Neuroprotection in Optic Nerve Neuropathies
Nowe aspekty neurodegeneracji i neuroprotekcji komórek zwojowych siatkówki oraz drogi wzrokowej – rola metabolitów tryptofanu (str. 82)
Robert Rejdak1,2, Tomasz Chorągiewicz1, Piotr Stopa2, Aneta Lewicka-Chomont2, Dariusz Haszcz1, Katarzyna Nowomiejska1, Tomasz Żarnowski1

New Aspects of Neurodegeneration and Neuroprotection of the Retinal Ganglion Cells and Visual Pathway– Role of the Tryptophan Derivatives
Zastosowanie kliniczne perymetrii kinetycznej w neurookulistyce. Korelacja topograficzna ubytków w polu widzenia z uszkodzeniami drogi wzrokowej (str. 87)
Katarzyna Nowomiejska, Agnieszka Oleszczuk, Tomasz Chorągiewicz, Robert Rejdak, Tomasz Żarnowski

Clinical Application of the Kinetic Perimetry in Neuroophthalmology. Topographic Correlation of the Visual Field Defects with the Visual Pathway Lesions
Zespół dziecka potrząsanego (str. 93)
Mirosława Grałek, Beata Kocyła-Karczmarewicz, Wojciech Hautz

Shaken Baby Syndrome
Choroby ośrodkowego układu nerwowego i oka u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) (str. 96)
Dorota Bander1, Magdalena Leszczyszyn-Pynka1, Elżbieta Pieńkowska-Machoy2, Joanna Skowron2

Diseases of the Central Nervous System and Eye in Patients with Human Immunodefi-ciency Virus (HIV) Infection
Neowaskularyzacja poddołkowa oraz subkliniczna neuro- i retinopatia po leczeniu interferonem – opis pacjenta (str. 100)
Beata Strzemecka, Wojciech Lubiński

Subfoveal Neovascularization and Subclinical Neuro- and Retinopathy after Interferon Treatment – Case Report
Neuropatia wzrokowa toksyczna po chemioterapii – opis przypadku (str. 105)
Joanna Stafiej, Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz

Toxic Optic Neuropathy after Chemotherapy – Case Report
Nierówność źrenic (str. 108)
Martyna Pieniążek, Marek Szaliński, Marta Misiuk-Hojło

Anisocoria
Wewnątrzczaszkowe anomalie naczyniowe u pacjenta z zespołem kwiatu powoju – opis przypadku (str. 110)
Anna Walewska-Szafran1, Urszula Stodolska-Koberda2, Adam Zapaśnik3

Intracranial Vascular Anomalies in Patient with Morning Glory Syndrome – Case Report
Zanik nerwu wzrokowego w przebiegu kiły ośrodkowego układu nerwowego – patofizjologia, symptomatologia, diagnostyka i leczenie na podstawie własnych przypadków klinicznych (str. 113)
Barbara Terelak-Borys, Jacek Kosmala, Anna Christman, Beata Janiszewska, Michał Kamiński, Iwona Grabska-Liberek

Optic Nerve Atrophy Associated with Central Nervous System Syphilis
Benchmarking oddziałów okulistycznych na terenie województwa mazowieckiego (str. 119)
Michał Kamiński, Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Skonieczna

Ophthalmology Departments Benchmarking in Mazowieckie Province
Rynek świadczeń okulistycznych w Polsce związany z leczeniem pacjentów chorych na cukrzycę (str. 124)
Iwona Grabska-Liberek, Michał Kamiński, Katarzyna Skonieczna

The Polish Ophthalmic Services Market Associated with Diabetic Patients Treatment

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI