Wydanie 3/2011

Rada programowa/ Editorial Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty w 2011 roku/ Subscription terms in 2011:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania dodatkowe – 100 PLN
No. 1, 2, 3, 4 and supplements – 100 PLN
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Journal is available only in subscription

Diagnostyka MR drogi wzrokowej – od obrazowania morfologicznego do badań czynnościowych (str. 9)
Piotr Palczewski, Marek Gołębiowski

MR Imaging of the Visual Pathway – from Structural to Functional Imaging
Badania obrazowe w diagnostyce urazów narządu wzroku (str. 18)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Katarzyna Kotela-Węgrzyn, Joanna Kalińska, Ewelina Piskalska, Dariusz Kęcik

Imaging Techniques to Diagnose Ocular Trauma
Złamania kości środkowego masywu twarzy powikłane uszkodzeniami narządu wzroku – roczne obserwacje (str. 22)
Bogumił Lewandowski1,2, Bartosz Marynowski1, Ewa Kwiatkowska-Sitek3, Piotr Stopa3, Aneta Lewicka-Chomont3, Dorota Ozga2, Sebastian de Stenberg Stojałowski1, Robert Rejdak3,4

Fractures of the Upper and Middle Parts of the Facial Skeleton and Ophthalmological Complications – 1-year Observations
Trudności diagnostyczne w badaniu ultrasonograficznym gałek ocznych po zabiegach witreoretinalnych (str. 27)
Mariusz Ciszewski1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Łukasz Drzyzga1, Wanda Romaniuk1,2

Diagnostic Difficulties in the Ultrasound Examination of Eyes after Vitreoretinal Surgeries
Wykorzystanie kamery Scheimpfluga w diagnostyce okulistycznej (str. 32)
Dorota Urbaniak, Bartłomiej Kałużny, Grażyna Malukiewicz

Scheimpflug Camera Use in Ophthalmology
Zastosowanie spektralnej optycznej tomografii koherentnej w diagnostyce zespołu suchego oka (str. 36)
Grzegorz Czajkowski, Bartłomiej J. Kałużny, Grażyna Malukiewicz

Application of the Spectral Coherence Tomography in Dry Eye Syndrome Diagnosis
Metody obrazowania śródbłonka rogówki (str. 40)
Beata Węglarz, Ewa Wróblewska-Czajka, Edward Wylęgała

Corneal Endothelium Imaging Methods
Ocena gęstości komórek śródbłonka (CD) i grubości rogówki (CCT) w zespole pseudoeksfoliacji (PEX) z zastosowaniem mikroskopii spekularnej (str. 44)
Bożydar T. Tomaszewski, Renata Zalewska, Urszula Chomańska, Zofia Mariak, Nina Skowrońska

Evaluation of the Endothelial Cell Density (CD) and Central Corneal Thickness (CCT) in Pseudoexfoliation Syndrome (PEX) Using Specular Microscopy
Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka w diagnostyce i leczeniu jaskry (str. 49)
Ewa Mielniczuk1, Łukasz Drzyzga1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Wanda Romaniuk1,2

Application of the Anterior Segment Optical Coherence Tomography in the dDiagnostics and Treatment of Glaucoma
Analiza porównawcza parametrów przedniego odcinka oka z zastosowaniem czasowej oraz spektralnej optycznej koherentnej tomografii (str. 55)
Anna Nowińska, Edward Wylęgała, Sławomir Teper, Dominika Janiszewska, Michał Milka

Comparative Study of the Anterior Eye Segment Measurement Using Time Domain and Spectral Optical Coherence Tomography
Obrazowanie przedniego odcinka oka za pomocą OCT Visante Omni u pacjentów po przeszczepie warstwowym tylnym wykonanym za pomocą lasera femtosekundowego (str. 59)
Michał Milka1,2, Edward Wylęgała1,2, Dariusz Dobrowolski1,2, Anita Lyssek-Boroń1,2, Anna Nowińska2, Daniela Milka3

Anterior Segment Imaging Using OCT Visante Omni in Patients after Posterior Lamellar Keratoplasty Procedure Using Femtosecond Laser
Laserowa skaningowa mikroskopia konfokalna i spektralna optyczna koherentna tomografia – przyżyciowe zastosowanie i obrazowanie zmian morfologii rogówki w dystrofii rogówki Schnydera (str. 64)
Dyrda Agnieszka A.1,2, Janiszewska Dominika2, Wylęgała Edward2

In Vivo Laser Scanning Confocal Microscopy and Spectral Optical Coherence Tomography – Application and Morphological Changes in Schnyder Corneal Dystrophy
Znaczenie badania grubości włókien nerwowych siatkówki w różnych schorzeniach narządu wzroku (str. 69)
Monika Kujawa-Hadryś1,2, Michał Wilczyński1

Importance of the Retinal Nerve Fiber Layer Examination in Various Ocular Diseases
Ocena warstwy włókien nerwowych siatkówki u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym za pomocą optycznej koherentnej tomografii – przegląd piśmiennictwa (str. 75)
Magdalena Kal1, Michał Biskup1, Jerzy Mackiewicz2

Retinal Nerve Fiber Layer Evaluation in Patients Suffering from Multiple Sclerosis Using Optical Coherence Tomography – Literature Review
Symultaniczne obrazowanie SD-OCT i konfokalnej skaningowej laserowej oftalmoskopii (cSLO) (str. 78)
Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Małgorzata Latalska, Tomasz Żarnowski

Simultaneous SD-OCT and Confocal Scanning Laser Ophthalmoscopy (cSLO) Imaging
Analiza autofluorescencji siatkówki w wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i porównanie z badaniem spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SOCT) (str. 81)
Bartosz Izdebski1, Zofia Michalewska1,2, Janusz Michalewski1,2, Zbigniew Pikulski2, Krzysztof Dzięgielewski2, Jerzy Nawrocki1,2, Dominik Odrobina1,2

Fundus Autofluorescence Analysis in Age-related Macular Degeneration and Choroidal Neovascularization and its’ Correlation with Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Images
Wykorzystanie nowoczesnych metod obrazowania – HR OCT – w monitorowaniu zmian plamki żółtej u pacjentów po zabiegach witreoretinalnych (str. 84)
Małgorzata Pietraś-Trzpiel, Małgorzata Latalska, Tomasz Żarnowski, Robert Rejdak

New Imaging Method Use – HR OCT – in Macular Changes Monitoring in Patients after Vitreoretinal Surgery
OCT w monitorowaniu obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych siatkówki (str. 87)
Małgorzata Latalska, Anna Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Tomasz Żarnowski, Robert Rejdak

OCT in Macular Edema Monitoring following Retinal Vein Occlusion
Obraz makrotętniaka tętnicy siatkówki w badaniu OCT (str. 91)
Monika Turczyńska, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik

Retinal Macroaneurysm Image in OCT
Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii w obrazowaniu makulopatii związanej z rozwojowym dołkiem dołkiem tarczy nerwu wzrokowego (str. 96)
Anna Święch-Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Małgorzata Latalska, Tomasz Żarnowski

Optical Coherence Tomography Use in Optic Pit Maculopathy Imaging
Zastosowanie angiografii fluoresceinowej w diagnostyce ostrej tylnej wieloogniskowej plackowatej epiteliopatii barwnikowej (APMPPE) (str. 100)
Bożydar T. Tomaszewski, Urszula Chomańska, Renata Zalewska, Zofia Mariak

Fluorescein Angiography Use in Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy Diagnosis
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu jaskry w przypadku współistnienia druz tarczy nerwu wzrokowego i zaburzeń krążenia gałkowego – opis przypadku (str. 104)
Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz, Danuta Karczewicz

Diagnostic Difficulties in Recognizing Glaucoma with Coexisting Optic Disc Drusen and Ocular Circulation Disturbances – Case Report
Leczenie operacyjne jaskry pierwotnej otwartego kąta przywracające mechanizmy fizjologiczne – kanaloplastyka (str. 109)
Karolina Krix-Jachym, Mariusz Kosatka, Marek Rękas

Surgical Treatment of Primary Open Angle Glaucoma Restoring Physiological Mechanisms – Canaloplasty
Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS) – patofizjologia, konsekwencje mikrochirurgiczne i zasady postępowania (str. 114)
Anna M. Ambroziak1, Piotr Krawczyk1,3, Piotr Chłosta2, Justyna Izdebska1, Edyta Czapczyńska1, Jerzy Szaflik1

Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS) – Pathophysiology, Microsurgical Consequences and Recommendations
Wpływ przewlekłej farmakoterapii przeciwjaskrowej na biologię oka (str. 121)
Joanna Wierzbowska

Effect of Chronic Antiglaucoma Pharmacotherapy on Eye Biology

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI