Wydanie 3/2013

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Czynniki ryzyka otworopochodnego odwarstwienia siatkówki (str. 9)
Agnieszka Płonecka-Rodzoch, Joanna Ciszewska, Joanna Gołębiewska

Risk Factors for Rhegmatogenous Retinal Detachment
Witrektomia w oczach krótkowzrocznych (str. 13)
Monika Jasielska, Kinga Tochman, Anna Mańkowska, Jerzy Mackiewicz

Pars Plana Vitrectomy in Highly Myopic Eyes
Współczesne metody leczenia zespołów szklistkowo-plamkowych (str. 16)
Tomasz Chorągiewicz1, Katarzyna Nowomiejska1, Magdalena Futyma-Ziaja2, Elżbieta Oczkowska3, Robert Rejdak1

Current Methods of Vitreomacular Syndromes Treatment
Wykorzystanie barwników przyżyciowych w chirurgii witreoretinalnej (str. 19)
Magdalena Futyma-Ziaja1, Małgorzata Szkaradek1, Aneta Lewicka-Chomont1, Wesam Taslaq1, Robert Rejdak1,2

Vital Dyes Use in Vitreoretinal Surgery
Ocena funkcji wzroku, grubości siatkówki w regionie dołka oraz powikłań u pacjentów z idiopatycznym otworem w plamce leczonych metodą witrektomii tylnej z usunięciem błony granicznej wewnętrznej siatkówki – doświadczenia własne (str. 21)
Wojciech Gosławski, Wojciech Lubiński, Leszek Kuprjanowicz, Karol Krzystolik

Evaluation of Visual Function, Foveal Retinal Thickness and Complications after Macular Hole Surgery with Internal Limiting Membrane Peeling – Own Experience
Ocena funkcji wzroku, grubości siatkówki w regionie dołka oraz występowania powikłań u pacjentów z idiopatycznymi błonami przedsiatkówkowymi leczonych metodą witrektomii tylnej z usunięciem błony granicznej wewnętrznej siatkówki – doświadczenia wła (str. 25)
Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Gosławski, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński

Evaluation of Visual Function, Foveal Retinal Thickness and Complications after Idiopathic Epiretinal Membranes Surgery with Internal Limiting Membrane Peeling – Own Experience
Ocena wejść twardówkowych po witrektomii 25-g i 27-g w obrazie ultrasonografii biomikroskopowej (str. 30)
Maria Kmera-Muszyńska1,2, Magdalena Ulińska1,2, Tomasz Gałecki2

The Ultrasound Biomicroscopy Evaluation of 25-g and 27-g Vitrectomy Sclerotomies
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – współczesne poglądy na leczenie (str. 34)
Iwona Świtka-Więcławska, Anna Jabłońska

Age-related Macular Degeneration – Current Issues Concerning Modern Treatment
Błona przedsiatkówkowa i rozwój poddołkowej neowaskularyzacji naczyniówkowej u pacjentki po kapsulotomii tylnej Nd: YAG (str. 38)
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1, Aleksandra Dawiskiba2

Epiretinal Membrane and Subfoveal Choroidal Neovascularization Development in a Patient after Nd: YAG Posterior Capsulotomy
Zastosowanie VEGF Trap-Eye w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – wyniki wieloośrodkowych badań klinicznych VIEW 1 i VIEW 2 (str. 42)
Robert Rejdak1,2, Magdalena Futyma-Ziaja2, Małgorzata Szkaradek2, Aneta Lewicka-Chomont2, Michael Koss3

VEGF Trap-Eye Application in Wet Age-related Macular Degeneration Treatment – Results of VIEW 1 and VIEW 2 Multicentre Clinical Trials
Zastosowanie anty VEGF Trap-Eye w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki – wieloośrodkowe badanie kliniczne DA VINCI (str. 44)
Robert Rejdak1,2, Magdalena Futyma-Ziaja2, Małgorzata Szkaradek2, Aneta Lewicka-Chomont2, Michael Koss3

Anti-VEGF Trap-Eye Application in Diabetic Macular Edema – Results of DA VINCI Multicentre Clinical Trial
Zastosowanie VEGF Trap-Eye w leczeniu obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki – wyniki wieloośrodkowych badań klinicznych COPERNICUS i GALILEO (str. 46)
Robert Rejdak1,2, Magdalena Futyma-Ziaja2, Małgorzata Szkaradek2, Aneta Lewicka-Chomont2, Michael Koss3

VEGF Trap-Eye Application in the Treatment of Macular Edema Following Central Retinal Vein Occlusion – Results of the COPERNICUS and GALILEO Multicentre Clinical Trials
Zastosowanie doszklistkowego implantu Ozurdexu w terapii obrzęku plamki towarzyszącemu nieinfekcyjnemu zapaleniu błony naczyniowej – opis przypadku (str. 48)
Małgorzata Figurska, Marek Rękas, Mariusz Kosatka, Joanna Braszko-Cisiak

Intravitreal Dexamethasone Implant Ozurdex in the Treatment of Macular Oedema Following Noninfectious Uveitis – Case report
Zastosowanie doszklistkowego implantu Ozurdexu w terapii obrzęku plamki po zakrzepie gałęzi żyły środkowej siatkówki – opisy przypadków (str. 53)
Małgorzata Figurska, Mariusz Kosatka, Marek Rękas

Intravitreal Dexamethasone Implant Ozurdex in the Treatment of Macular Oedema Following Branch Retinal Vein Occlusion – Case Reports
Protezy siatkówkowe – technologia umożliwiająca odzyskanie wzroku (str. 58)
Małgorzata Szkaradek1, Magdalena Futyma-Ziaja1, Aneta Lewicka-Chomont1, Robert Rejdak1,2

Retinal Prostheses – a Technology that Enables to Restore Visual Function
Tętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego towarzysząca olbrzymiokomórkowemu zapaleniu tętnic – aktualny stan wiedzy na temat diagnostyki i leczenia (str. 61)
Monika Drobek-Słowik, Wojciech Lubiński

Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy – the Current Knowledge on Diagnostics and Management
Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (str. 65)
Wojciech Lubiński, Monika Drobek-Słowik

Non-arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy
Wpływ zaburzeń metabolizmu homocysteiny na patogenezę chorób neurodegeneracyjnych oczu (str. 69)
Małgorzata Szkaradek1, Magdalena Futyma-Ziaja1, Wesam Taslaq1, Aneta Lewicka-Chomont1, Robert Rejdak1,2

The Effect of Homocysteine Metabolism Disorders on the Pathogenesis of Neurodegenerative Ocular Diseases
Zaćma cukrzycowa (str. 71)
Monika Sarnat1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Emilia Borcz3, Joanna Wasiak1, Magda Szymańska1, Agnieszka Malec1, Katarzyna P. Wasilewska4

Cataract in Diabetic Patients
Kurcz powiek (blefarospazm) – rozpoznawanie i leczenie (str. 74)
Jarosław Sławek1,2

Blepharospam – Diagnosis and Treatment

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI