Wydanie 2/2005

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2005 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania specjalne- 75 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Optymalna diagnoza warunkiem sukcesu w leczeniu jaskry
Krystyna Czechowicz-Janicka

Propriate Diagnosis - a Key to Succesfull Glaucoma Treatment
Skaningowa laserowa przepływometria dopplerowska (HRF) jako metoda oceny krążenia kapilarnego w siatkówce i na tarczy nerwu wzrokowego
Małgorzata Krajewska1, Krystyna Czechowicz-Janicka2, Jaromir T. Wasyluk1, Barbara Terelak-Borys1, Iwona Grabska-Liberek1

Scanning Laser Doppler Flowmetry (HRF) as a Method of Retinal and Optic Nerve Head Capillary Blood Circulation Evaluation
Ocena wpływu centralnej grubości rogówki na wzajemną zgodność parametrów warstwy włókien nerwowych siatkówki, badanych za pomocą różnych skaningowych polarymetrów laserowych u pacjentów z wczesną jaskrą i nadciśnieniem ocznym
Jaromir T. Wasyluk1,2, Krystyna Czechowicz-Janicka2, Iwona Grabska-Liberek1, Małgorzata Krajewska 1,2

Evaluation of the Central Corneal Thickness Influence on the Retinal Nerve Fiber Layer Parameters Compliance Measured with Different Scanning Laser Polarimeters in Patients with Early Glaucoma and Ocular Hypertension
Obecne metody diagnostyczne zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Halina Wykrota, Bartłomiej Jewiarz, Krzysztof Trzciąkowski, Brygida Szymkowiak

The Present Diagnostic Methods of Age-Related Macular Degeneration
Kwalifikacja i monitorowanie leczenia neowaskularyzacji podsiatkówkowej
Sława Kwiecień, Anna I. Borucka, Magdalena Ulińska, Jerzy Szaflik

Qualification and Monitoring of Subretinal Neovascularisation Treatment
Ocena zmian krzywizny rogówki występujących po zabiegu fotokeratektomii terapeutycznej (PTK) u pacjentów z nawrotowymi erozjami rogówki
Ewa Mrukwa-Kominek, Elżbieta Magnucka, Stanisława Gierek-Ciaciura, Izabela Zawojska, Rafał Leszczyński

Evaluation of the Corneal Curvature Changes Occurring after Therapeutic Photokeratectomy (PTK) in Patients with Recurrent Corneal Epithelial Erosions
Obliczanie wartości wszczepów wewnątrzgałkowych w oczach po wcześniejszej chirurgii refrakcyjnej
Stanisława Gierek-Ciaciura, Beata Bubała-Stachowicz, Monika Szymkowiak

Calculating Intraocular Lens Power in Eyes that Have Had Refractive Surgery
Neuropatia nerwu wzrokowego w przebiegu oftalmopatii Gravesa ? zależność pomiędzy perymetrią statyczną a wynikami tomografii komputerowej
Jadwiga Janik1, Helena Jastrzębska2, Małgorzata Gietka-Czernel2, Stefan Zgliczyński2, Barbara Rożniatowska3

Optic Neuropathy in the Course of Graves? Ophthalmopathy ? Relationship between Static Perimetry and Computed Tomographic Findings
Porównanie wyników pomiarów głębokości komory przedniej uzyskanych w badaniu USG i aparatem Pentacam
Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz, Dariusz Kęcik

Comparison of Anterior Chamber Depth Measurements Values with Ultrasound and Pentacam
Zastosowanie i możliwości diagnostyczne aparatu PreViewPHP
Jarosław Piłat, Edward Wylęgała, Ewa Wróblewska-Czajka, Jolanta Łogiewa-Toborek, Anita Lyssek-Boroń, Lucyna Moćko, Anna Woyna-Orlewicz

Use and Diagnostic Posibilites of PreViewPHP

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI