Wydanie 4/2015

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Genetyczne podłoże jaskry – obecny stan wiedzy (str. 9)
Andrzej Olechowski, Wojciech Hautz, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Alina Szajkowska

Current Knowledge on Glaucoma Genetic Background
Rola polimorfizmów 751Lys/Gln genu XPD oraz 939 Lys/Gln genu XPC w rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta (str. 13)
Magda Cuchra1, Katarzyna Szymanek2, Jacek P. Szaflik2,3, Jerzy Szaflik2,3, Ireneusz Majsterek1

The Role of the 751Lys/Gln XPD and 939 Lys/Gln XPC Genes Polymorphism in the Pathogenesis of Primary Open-angle Glaucoma
Mezenchymalne dysgenezje przedniego odcinka oka (str. 19)
Andrzej Sawicki, Justyna Kaproń-Świś, Tomasz Żarnowski

Anterior Segment Mesenchymal Ocular Dysgeneses
Stożek rogówki – środowiskowe i genetyczne czynniki schorzenia (str. 22)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Joanna Wardak, Dariusz Kęcik

Keratoconus – Environmental and Genetic Factors
Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki – etiopatogeneza schorzenia (str. 25)
Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Wojciech Hautz, Monika Wacławiak-Dąbrowska, Andrzej Olechowski, Agnieszka Czeszyk

Retinitis pigmentosa – Ethiopathogenesis
Zwyrodnienie girlandowate siatkówki i naczyniówki – aktualny stan wiedzy (str. 28)
Beata Kocyła-Karczmarewicz, Wojciech Hautz, Joanna Gołębiewska

Gyrate Atrophy of Choroid and Retina – Current Knowledge
Choroba Stargardta – podłoże genetyczne, objawy i diagnostyka (str. 31)
Konrad Solarski, Joanna Moneta-Wielgoś

Stargardt's Disease – Genetic Background, Symptoms and Diagnostics
Choroba Stargardta (str. 34)
Alina Szajkowska, Wojciech Hautz, Joanna Gołębiewska, Andrzej Olechowski, Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz

Stargardt’s Macular Dystrophy
Choroideremia (str. 37)
Małgorzata Niedośpiał, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik

Choroideremia
Retinopatia u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCHADD) (str. 40)
Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz, Wojciech Hautz, Joanna Gołębiewska, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Alina Szajkowska

Retinopathy in Patients with Long Chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A-dehydrogenase Deficiency (LCHADD)
Młodzieńcza dystrofia plamkowa Besta (żółtkowata dystrofia plamki) (str. 43)
Małgorzata Niedośpiał, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik

Best Disease – Vitelliform Macular Degeneration
Centralna otoczkowa dystrofia naczyniówki ze szczególnym uwzględnieniem podłoża genetycznego (str. 49)
Mariusz Przybyś, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik

Central Areolar Chorioidal Dystrophy with Special Consideration to Genetical Background
Podłoże genetyczne zespołu Wagnera (str. 54)
Monika Sapuła, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik

Genetic Linkage of Wagner Syndrome
Choroba Wilson'a - zmiany w narządzie wzroku (str. 56)
Dorota Białas-Niedziela, Andrzej Sawa, Dariusz Kęcik

Wilson's Disease - Ophthalmic Symptoms
Choroba von Hippla–Lindaua (str. 59)
Daria Kęcik, Agnieszka Baran, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik

Von Hippel–Lindau Disease
Mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią (CADSIL) – rzadka genetyczna choroba w praktyce lekarza okulisty (str. 62)
Daria Kęcik, Dorota Białas-Niedziela, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik

Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leucoencephalopathy (CADASIL) – Rare Genetic Disease in Ophthalmology Practice
Dystrofia miotoniczna typu 1. (choroba Crushmanna-Steinerta) (str. 65)
Aleksandra Kowalska-Ćwik1, Mariusz Kęcik2, Jan Kasprzak1, Paweł Zawadzki2, Mateusz Kęcik3

Myotonic Dystrophy Type 1. (Steinert Disease)
Anomalie narządu wzroku u dziecka z zespołem wad wrodzonych – opis przypadku (str. 68)
Marta Kierznowska, Ewelina Lachowicz, Monika Modrzejewska

Ocular Abnormalities in Child with Multiorgans Failures – Case Report
Obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego w przebiegu celiakii – opis przypadku (str. 71)
Anna M. Przybylak-Małek1,2*, Agnieszka Łukaszewska-Smyk1, Joanna Stachura1, Grażyna Malukiewicz1, Bartosz Sikorski1, Magdalena Pol1

Bilateral Papilloedema in the Course of Celiac Disease – Case Report
Soczewki kontaktowe jako nośnik leków (str. 75)
Emilia Rębała1, Anna M. Ambroziak1,2, Justyna Izdebska1,3, Piotr Skopiński1,4

Contact Lenses as Drug Delivery System
Okryplazmina – nowoczesna terapia zaburzeń powierzchni szklistkowo-plamkowej (str. 78)
Justyna Sierocka-Stępień1, Aneta Michalik-Jakubek1, Katarzyna Witek1, Katarzyna Michalska-Małecka1,2

Ocriplasmin – Modern Therapy of Vitreomacular Surface Disorders
Zastosowanie preparatów anty-VEGF w terapii plamkowej neowaskularyzacji naczyniówkowej wikłającej choroidopatię pełzającą (str. 81)
Małgorzata Figurska, Patrycja Laszewicz, Joanna Wierzbowska, Marek Rękas

Anti-VEGF Therapy in the Treatment Macular Choroidal Neovascularization Secondary to Serpiginous Choroiditis

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI