Wydanie 2/2005

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2005 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania specjalne- 75 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Przednia transpozycja mięśnia skośnego dolnego jako metoda leczenia operacyjnego w nadczynności mięśnia skośnego dolnego
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Urban, Małgorzata Mrugacz

Inferior Transposition of the Oblique Anterior Muscle in the Treatment of the Inferior Oblique Muscle Overaction
Zez u dzieci przedwcześnie urodzonych
Beata Kępa, Mirosława Grałek, Ewa Czerwińska, Małgorzata Seroczyńska, Wojciech Hautz

Strabismus in Premature Born Children
Wpływ wybranych czynników na wyniki leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych u młodzieży i dorosłych
Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba

The Influence of Selected Factors on Outcome of Divergent Strabismus Surgery in Adolescents and Adults
Znaczenie objawów ocznych w diagnostyce i monitorowaniu leczenia wodogłowia u dzieci i młodzieży
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski

Hydrocephalus Diagnosis and Treatment Monitoring in Children and Adolescents - Significance of Ocular Manifestation
Zastosowanie toksyny botulinowej A (BTA) w leczeniu zezów u dzieci
Danuta Węgrzynowska, Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska, Małgorzata Łuczak-Kolasińska, Anna Groblewska, Piotr Grzybowski

Use of Botulinum Toxin A (BTA) in the Treatment of Strabismus in Children
Toksyna botulinowa typu A w leczeniu choroby zezowej i oczopląsu u dzieci i młodzieży - doświadczenia własne
Dorota Średzińska-Kita, Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Botlinum Toxin Type A in Management of Strabismus and Nystagmus in Children and Adolescents - Own Experiences
Poprawa ostrości wzroku i kształtowanie się prawidłowego widzenia obuocznego u dzieci zezujących z niewyleczoną fiksacją pozaplamkową w drugim etapie metody szczecińskiej
Lidia Puchalska-Niedbał, Teresa Baranowska-George

Improvement of Visual Acuity and Formation of Normal Binocular Vision in Squinting Children with not Cured Extramacular Fixation in the Second Stage of the Szczecin?s School Method
Ocena punktu bliży w zezach zbieżnych z uwzględnieniem różnego stopnia nadwzroczności
Danuta Węgrzynowska, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Janusz Czajkowski

Estimation of the Near Point in Esotropia Considening Hypermetropia of Different Degree
Nierefrakcyjny akomodacyjny eksces konwergencji u dzieci i młodzieży
Anna Kubatko-Zielińska

Non-refractive Accomodative Convergence Excess in Children and Adolescents
Diagnostyka i leczenie wrodzonego oczopląsu
Ewa Wójcik, Beata Kaczmarek

Diagnosis and Treatment of Congenital Nystagmus
Operacyjne leczenie zeza i podwójnego widzenia w orbitopatii w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa
Ewa Filipowicz

Surgical Treatment of the Strabismus and Diplopia in Orbitopathy Due to the Graves-Basedow Disease
Zastosowanie nadkorekcji sferycznej w leczeniu zeza zbieżnego według metody lokalizacyjnej w celu wyrównania kątów zeza do dali i bliży
Ewa Tokarz-Sawińska, Teresa Baranowska-George

Use of Spherical Overcorrection in Treatment of Esotropia to Correct Strabismus Angle at Distance and Near According to the Localization Method
Objawy okulistyczne w zaburzeniach dysocjacji u dzieci
Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek, Wojciech Hautz, Dorota Klimczak-Ślączka

Ophthalmological Symptoms in Dissociative Disorders in Children
Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w leczeniu porażenia nerwu odwodzącego
Grzegorz Pojda, Aneta Adamczyk-Ludyga, Edward Wylęgała

Botulinum Toxin A Use in the Treatment of Abducent Nerve Palsy

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI