Wydanie 4/2018

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Rola przepływu naczyniowego w przebiegu jaskry – problem wciąż aktualny (str. 7 - 10)
Joanna Piłat, Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski

The Role of Ocular Blood Flow in Glaucoma – Problem Still Under Consideration
Zmiany w drogach wzrokowych w przebiegu jaskry (str. 11 - 13)
Piotr Polit, Ewa Kosior-Jarecka, Andrzej Sawicki, Iwona Żarnowska, Tomasz Żarnowski

Changes in the Optic Pathways in the Glaucoma Course
Jaskra pediatryczna – etiologia, diagnostyka i leczenie (str. 14 - 17)
Monika Rogowska 1 , Marta Pietruszyńska 1 , Patrycja Duda 1 , Iwona Grabska-Liberek 1,2

Pediatric Glaucoma – Etiology, Diagnostics and Treatment
Jednoczasowe występowanie zaćmy i zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – postępowanie terapeutyczne (str. 18 - 22)
Małgorzata Figurska, Agnieszka Bogdan-Bandurska, Marek Rękas

Simultaneous Occurrence of Cataract and Age-related Macular Degeneration – Therapeutic Strategy
Jaskra olejowa – narastający problem terapeutyczny (str. 23 - 28)
Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski

Silicone Oil Glaucoma – an Increasing Therapeutic Problem
Współczesne metody obrazowania i pomiarów naczyniówki (str. 29)
Izabela Jamiołkowska, Małgorzata Figurska, Marek Rękas

Contemporary Methods of Choroidal Imaging and Measurements
Zespół Posnera-Schlossmana – wciąż aktualny problem diagnostyczno-terapeutyczny (str. 34)
Hanna Sobutka, Michał Wilczyński

Posner-Schlossman Syndrome – Still Valid Diagnostic and Therapeutic Problem
Zmiany ogólnoustrojowe w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji (str. 37 - 42)
Katarzyna Galewska-Grabowska, Ewa Kosior-Jarecka, Urszula Łukasik, Tomasz Żarnowski

Systemic Manifestations of Pseudoexfoliation Syndrome
Metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (str. 43 - 45)
Kamila Ulatowska, Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Michał Wilczyński

Methods of Intraocular Pressure Measurement
Modyfikacja procesu gojenia pęcherzyka filtracyjnego w chirurgii jaskry (str. 46 - 49)
Joanna Piłat, Ewa Kosior-Jarecka, Dominika Wróbel-Dudzińska, Tomasz Żarnowski

Modification of Wound Healing after Glaucoma Surgery
Jaskra w bezsoczewkowości u dzieci po operacji zaćmy wrodzonej (str. 50 - 52)
Monika Sarnat-Kucharczyk 1 , Dorota Barchanowska 2,3 , Magdalena Adamczyk-Frystacka 3 , Erita Filipek 2,3

Glaucoma in Aphakia after Congenital Cataract Surgery in Children
Soczewki kontaktowe jako nośnik leków przeciwjaskrowych (str. 53 - 56)
Magdalena Futyma-Ziaja, Anna Uliasz, Wesam Taslaq, Aneta Lewicka-Chomont

Contant Lenses as Glaucoma Drug Delivery system
Jaskra fakolityczna – opis przypadku (str. 57 - 59)
Dorota Borowicz 1 , Katarzyna Biela 2 , Marta Bielecka 2 , Monika Szyport 2 , Waldemar Kędziora 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Robert Rejdak 1

Phacolityc Glaucoma – Case Report
Jaskra wtórna otwartego kąta spowodowana idiopatycznym podwyższonym ciśnieniem w żyłach nadtwardówkowych – opis przypadku (str. 60 - 62)
Paweł Reisner, Adriana Laudencka, Grażyna Malukiewicz

Idiopathic Open Angle Glaucoma Secondary to Elevated Episcleral Veins Pressure – Case Report
Nowe metody badania biomechanicznych właściwości rogówki i ich znaczenie dla pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (str. 63)
Jagoda Rzeszewska-Zamiara 1,2 , Magdalena Kaszuba-Modrzejewska 1 , Ilona Piotrowiak-Słupska 1,2 , Waldemar Błoch 1 , Grażyna Malukiewicz 2 , Bartłomiej J. Kałużny 1,2

New Research Methods of Corneal Biomechanical Properties and Their Importance for Intraocular Pressure Measurement
Wpływ miejscowo stosowanego latanoprostu na centralną grubość rogówki u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta (str. 67 - 69)
Wiktor Stopyra

The Influence of Topically Applied Latanoprost on Central Corneal Thickness of Primary Open-angle Glaucoma Patients
Epleneron w terapii centralnej surowiczej chorioretinopatii – przegląd literatury (str. 70 - 73)
Beata Gajda-Deryło, Anna Matysik-Woźniak, Robert Rejdak

Eplenerone in Central Serous Chorioretinopathy Therapy – Literature Review

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI