Wydanie 1/2007

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2007 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Genetyka siatkówczaka w praktyce klinicznej - przegląd nowych zagadnień
Stanisław Zajączek

Retinoblastoma Genetics in Clinical Practice - New Data and Informations
Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce dystrofii plamki Stargardta
Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Danuta Karczewicz

Electrophysiological Tests in Stargardt's Macular Dystrophy Diagnostics
Niestabilność mikrosatelitarna w zmianach nowotworowych powiek
Renata Zalewska1, Ewa Proniewska-Skrętek1, Zofia Mariak1, Witold Pepiński2, Małgorzata Skawrońska2, Jerzy Janica2

Microsatellite Instability in Malignant Eyelids Lesions
Dystrofie rogówki związane z mutacjami w genie TGFBI
Monika Ołdak1, Radosław Maksym1, Lech Korniszewski2, Jacek P. Szaflik3, Jacek Malejczyk1, Rafał Płoski4, Jerzy Szaflik3

Corneal Ddystrophies Associated with TGFBI Gene Mutations
Dystrofie rogówki o znanym podłożu genetycznym innym niż mutacje w genie TGFBI
Monika Ołdak1, Radosław Maksym1, Lech Korniszewski2, Jacek P. Szaflik3, Jacek Malejczyk1, Rafał Płoski4, Jerzy Szaflik3

Corneal Dystrophies with Known Genetic Background Other Than TGFBI Gene Mutations
Optyczna koherentna tomografia (OCT) plamki u dzieci w diagnostyce różnicowej rozwarstwienia siatkówki sprzężonego z płcią
Beata Kocyła-Karczmarewicz, Jadwiga Juszko, Mirosława Grałek, Agnieszka Trzebicka, Grażyna Sarti

Optical Coherent Tomography (OCT) Macula Imaging in Differential Diagnosis of X-Linked Retinoschisis (XLRS) in Children
Narzędzia genetyki molekularnej wykorzystywane do identyfikacji genetycznie uwarunkowanych chorób narządu wzroku
Małgorzata Rydzanicz1, Agata Frajdenberg2, Monika Podfigurna-Musielak3, Małgorzata Mrugacz4, Krystyna Pecold2, Marzena Gajęcka1

Molecular Genetics Methods used for Genetically Determined Ocular System Disorders Identification
Typy dziedziczenia w genetycznie uwarunkowanych chorobach narządu wzroku
Monika Podfigurna-Musielak1, Agata Frajdenberg2, Małgorzata Rydzanicz3, Małgorzata Mrugacz4, Krystyna Pecold2, Marzena Gajęcka3

Patterns of Inheritance in Genetically Determined Ocular System Disorders
Objawy rogówkowe w wybranych genetycznie uwarunkowanych lizosomalnych chorobach spichrzeniowych. Część I
Edward Wylęgała1,2, Wojciech Mańkowski1, Anna Nowińska1, Ilona Pawlicka1

Corneal Findings in Selected Genetically Determined Lysosomal Storage Diseases. Part I
Objawy rogówkowe w wybranych genetycznie uwarunkowanych lizosomalnych chorobach spichrzeniowych. Część II
Edward Wylęgała1,2, Wojciech Mańkowski1, Anna Nowińska1

Corneal Findings in Selected Genetically Determined Lysosomal Storage Diseases. Part II
Obraz zmian w przednim odcinku oka we wrodzonym braku tęczówki
Edward Wylęgała1,2, Anna Nowińska1, Wojciech Mańkowski1, Magdalena Mrożkiewicz-Salomon1, Ilona Pawlicka1

Anterior Segment Changes in Congenital Aniridia
Genetyczne aspekty dystrofii siateczkowatej rogówki
Edward Wylęgała1,2, Anna Nowińska1, Wojciech Mańkowski1

Genetic Aspects of the Lattice Corneal Dystrophy
Zmiany kliniczne i elektrofizjologiczne narządu wzroku u chorych z różnymi postaciami albinizmu
Jadwiga Bernardczyk-Meller1, Maciej R. Krawczyński2, Jarosław Kocięcki1, Anna Lubczyńska1

The Clinical and Electrophysiological Features of Visual Organ in Patients with Albinism
Znaczenie polimorfizmu genów układu dopełniacza w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Sławomir Jan Teper1, Edward Wylęgała1,2

Complement System Genes Polymorphism Role in AMD Pathogenesis

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI