Suplement do nr-u 2/2002

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)

03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład: PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2002 roku:

nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 60 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
OFTAL Sp. z o.o.

Jednoczesna operacja jaskry i zaćmy
Krystyna Czechowicz-Janicka, Barbara Popiołek-Chmielak, Beata Janiszewska, Małgorzata Krajewska

Zasady prawidłowego wykonania i interpretacji komputerowego badania pola widzenia
Marek Ćwirko

Automatyczna analiza obrazu tarczy nerwu wzrokowego uzyskiwanego z funduskamery u osób zdrowych i chorych na jaskrę
Marek Rzendkowski, Katarzyna Stąpor

Nowe techniki perymetryczne w diagnostyce neuropatii jaskrowej
Małgorzata Figurska, Marek Rękas

Miejscowe inhibitory anhydrazy węglanowej (CAI) w praktyce klinicznej: mechanizm działania, efektywność oraz różnice pomiędzy brinzolamidem a dorzolamidem
Gábor Holló

Jaskra neowaskularna - patogeneza, diagnostyka i leczenie
Joanna Wierzbowska

Jaskra w przebiegu retinopatii wcześniaków - patogeneza i leczenie
Marek E. Prost

Rogówka olbrzymia
Marek Rękas, Władysław Marcinkiewicz

Występowanie urazowych uszkodzeń nerwów czaszkowych zaopatrujących aparat wzrokowy
Zofia Mariak, Zenon Mariak, Andrzej Stankiewicz, Radosław Żywalewski

Zastosowanie chusteczek pielęgnacyjnych do oczu SupranettesR w uzupełniającej terapii zespołu suchego oka
(artykuł sponsorowany Alcon Polska)

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI