Wydanie 3/2010

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Anna M. Ambroziak
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 85 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Zapalenie brzegów powiek – obraz kliniczny i nowe algorytmy postępowania stosowane w leczeniu (str. 23)
Aneta Hill-Bator, Marta Misiuk-Hojło

Blepharitis – Clinical Picture and New Treatment Algorithms
Terapia zakażeń bakteryjnych powierzchni oka – aktualne możliwości (str. 29)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dominika Białas

Therapy of Ocular Surface Bacterial Infections – Current Possibilities
Aktualne możliwości farmakoterapii alergii oczu (str. 34)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Current Possibilities in Ocular Allergies Pharmacotherapy
Zapalenie spojówek u dzieci (str. 38)
Mirosława Grałek1, Anna Niwald2

Conjunctivitis in Children
Ocena skuteczności gancyklowiru w leczeniu pacjentów z wirusowymi zapaleniami rogówek (str. 41)
Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Łukasz Drzyzga2, Rafał Leszczyński2, Wanda Romaniuk1,2

Gancyclovir Efficacy Assessment in the Viral Keratitis Treatment
Leczenie immunosupresyjne chorób okulistycznych (str. 44)
Agnieszka Sekulska-Piętak, Joanna Ciszewska, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik

Immunosuppressive Treatment in Ophthalmological Diseases
Ocena skuteczności i tolerancji kropli 0,1% diclofenac bez środków konserwujących u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu zaćmy (str. 50)
Radosław Różycki, Aleksandra Jakubaszek, Beata Żelichowska, Andrzej Stankiewicz

Efficacy and Tolerance Evaluation of the 0.1% Diclofenac Eye Drops Preservatives Free in Patients Treated Surgically Due to Cataract
Terapia biologiczna – zastosowanie w okulistyce (str. 54)
Ewa Lipiec1, Anna Niwald1, Małgorzata Budzińska-Mikurenda1, Mirosława Grałek2

The Biological Therapy – Application in Ophthalmology
Leki biologiczne w leczeniu zapalenia błony naczyniowej oka (str. 57)
Magdalena Kubrak, Marta Misiuk-Hojło

Biological Agents in Uveitis Treatment
Leki biologiczne stosowane w terapii zapaleń błony naczyniowej (str. 62)
Dominika Białas, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz

Biologics in Uveitis Therapy
Toksoplazmoza oczna – leczenie farmakologiczne (str. 67)
Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Agnieszka Moll, Beata Orawiec, Anna Niwald

Ocular Toxoplasmosis – Pharmacological Therapy
Leczenie farmakologiczne ocznej postaci toksokarozy (str. 71)
Agnieszka Moll, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Anna Niwald

Pharmacological Therapy of Ocular Toxocarosis
Charakterystyka leków fotouczulających stosowanych w okulistyce (str. 74)
Iwona Świtka-Więcławska, Agata Zwolińska, Dariusz Kęcik

Characteristics of Photosensitizers Used in Ophthalmology
Terapia łączona stosowana w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 78)
Michael Koss1, Aneta Lewicka-Chomont2, Wesam Taslaq2, Katarzyna Nowomiejska3, Dariusz Haszcz3, Piotr Stopa2, Robert Rejdak2,3, Frank Koch1

Combined Therapy in Wet Age-Related Macular Degeneration
Rola luteiny i zeaksantyny w prewencji zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 83)
Joanna Major, Jacek P. Szaflik

The Role of Lutein and Zeaxanthin in Prevention of Age-related Macular Degeneration
Zastosowanie astaksantyny w okulistyce (str. 87)
Anna Zaleska-Żmijewska, Jerzy Szaflik

Application of Asthaxantin in Ophthalmology
Nowe możliwości zastosowania terapii antyangiogennej w chorobach narządu wzroku (str. 89)
Magdalena Kucharczyk, Michał Wilczyński

New Possibilities of the Therapeutic Applications of Antiangiogenic Therapy in Ocular Diseases
Doszklistkowe zastosowanie ranimizumabu (Lucentis) w leczeniu retinopatii wcześniaków - opis przypadku (str. 98)
Małgorzata Seroczyńska, Mirosława Grałek, Beta Kocyła-Karczmarewicz, Wojciech Hautz, Krystyna Kanigowska

Intravitreal Ranimizumab (Lucentis) Injection in Retinopathy of Prematurity Treatment - Case Report
Porównanie wrażliwości bakterii na lewofloksacynę i azytromycynę w profilaktyce pooperacyjnego zapalenia wnętrza gałki ocznej po iniekcjach doszklistkowych (str. 102)
Iwona Grabska-Liberek, Michał Kamiński, Aldona Krzyżewska, Urszula Łukasik, Katarzyna Skonieczna

The Comparison of Susceptibility of Conjunctival Bacterial Flora to Levofloxacin and Azithromycin (Used in the Prophylaxis of Postoperative Endophthalmitis) in Patients with Intravitreal Infections
Farmakologiczne i chirurgiczne leczenie jaskry – czynniki wpływające na wybór metody terapeutycznej (str. 110)
Anna Kłysik

Contemporary Pharmacotherapy and Surgery for Glaucoma in a Decision-making Process
Ocena parametrów komory przedniej oka za pomocą badania UBM u chorych na jaskrę pseudoeksfoliacyjną leczonych chirurgicznie z użyciem minisetonu Ex-PRESS (str. 115)
Agnieszka Bartczak, Renata Zalewska, Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak, Urszula Chomańska

Ultrasound Biomicroscopy Evaluation of the Anterior Chamber Configuration Changes following Ex-PRESS Mini-shunt Implantation
Porównanie wartości ciśnienia śródgałkowego ocenianego za pomocą dynamicznej tonometrii konturowej Pascala i tonometrii aplanacyjnej Goldmanna u młodzieży z jaskrą (str. 119)
Monika Oziębło-Kupczyk, Dorota Średzińska-Kita, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Comparison of Dynamic Contour Tonometry with Goldmann Applanation Tonometry in Young Adults with Glaucoma
Powikłania okulistyczne w przebiegu infekcji cytomegalowirusem w okresie niemowlęcym - opis przypadku (str. 122)
Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz, Danuta Karczewicz

Ocular Complications in the Course of Cytomegalovirus Infection in Postnatal Period - Case Report
Środkowa siateczkowa dystrofia naczyniówki i zespół antyfosfolipidowy (str. 126)
Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz, Danuta Karczewicz

Central Reticular Choroid Dystrophy and Antiphospholipid Syndrome
Scleromalatio perforans - opis przypadku (str. 130)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Beata Niewiadomska, Daria Koziarkiewicz, Dariusz Kęcik

Scleromalatio Peforans - Case Report
Łzawienie u dzieci – diagnostyka i leczenie (str. 134)
Ewa Kwiatkowska-Sitek1, Robert Rejdak1,2, Tomasz Żarnowski2, Anselm G. M. Jünemann3

Lacrimation in Children – Diagnosis and Treatment
Łzawienie u dorosłych – diagnostyka i leczenie (str. 137)
Ewa Kwiatkowska-Sitek1, Robert Rejdak1,2, Tomasz Żarnowski2, Anselm G. M. Jünemann3

Lacrimation in Adults – Diagnosis and Treatment

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI