Wydanie 1/2011

Rada programowa/ Editorial Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty w 2011 roku/ Subscription terms in 2011:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania dodatkowe – 100 PLN
No. 1, 2, 3, 4 and supplements – 100 PLN
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Journal is available only in subscription

Związek polimorfizmów -1562 C/T genu MMP-9, -82 A/G genu MMP-12 i -511 C/T genu IL-1β z występowaniem jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej (str. 13)
Łukasz Markiewicz1, Mira Gacek2, Jacek P. Szaflik2, Anna Kamińska2, Karolina Przybyłowska1, Anna Kurowska2, Jerzy Szaflik2, Ireneusz Majsterek1

Association of the-1562 C/T MMP-9, the -82 A/G MMP-12 and the -511 C/T IL-1β Gene Polymorphisms with the Occurrence of Primary Open-angle Glaucoma in a Polish Population
Związek polimorfizmów genów XRCC1 i OGG1 z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej (str. 18)
Magda Cuchra1, Jacek P. Szaflik2, Mira Gacek2, Karolina Przybyłowska1, Anna Kurowska2, Anna Kamińska2, Jerzy Szaflik2, Ireneusz Majsterek1

Association of XRCC1 and OGG1 Gene Polymorphisms with a Risk Occurrence of Primary Open-angle Glaucoma
Funkcjonalny polimorfizm regionu promotorowego genu inhibitora tkankowego metaloproteinaz macierzowych 2 (TIMP-2) u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta w populacji polskiej (str. 23)
Patrycja Banaś1, Mira Gacek2, Karolina Przybyłowska1, Anna Kamińska2, Jacek P. Szaflik2, Jerzy Szaflik2, Ireneusz Majsterek1

A Functional Promoter Polymorphism of Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2 (TIMP-2) Gene in Patients with Primary Open-angle Glaucoma of a Polish Population
Wartość optycznej koherentnej tomografii (OCT) w diagnostyce i monitorowaniu neuropatii jaskrowej (str. 26)
Maria Hanna Niżankowska

Optical Coherence Tomography Effectiveness in Diagnostics and Monitoring of Glaucoma Neuropathy
SOCT w diagnostyce jaskry (str. 33)
Maciej Bednarski1, Katarzyna Piasecka1, Janusz Michalewski1,2, Jerzy Nawrocki1,2, Zofia Michalewska1,2

SOCT in Glaucoma Diagnostics
Obrazowanie odcinka przedniego gałki ocznej w diagnostyce jaskry młodzieńczej (str. 37)
Ewa Pieczara2, Maria Formińska-Kapuścik1,2, Erita Filipek1,2, Paweł Banasiak2, Piotr Berezowski2, Bogumiła Wójcik-Niklewska2

Anterior Segment Imaging in Juvenile Glaucoma Diagnostics
Znaczenie perymetrii statycznej w ocenie progresji jaskry (str. 43)
Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak, Tomasz Żarnowski

Role of the Static Perimetry in the Glaucoma Progression Assessment
Analiza zmian w parametrach przepływu krwi u chorych z jaskrą w badaniu ultrasonografii dopplerowskiej w kolorze (str. 46)
Monika Modrzejewska

Analysis of Blood Flow Parameters Alterations in Glaucoma Patients in Color Doppler Ultrasonography Examination
Tonometria (str. 52)
Joanna Major1, Mira Gacek1,2, Jacek P. Szaflik1,2

Tonometry
Porównanie wyników pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego uzyskanych metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmanna z wynikami otrzymanymi metodą tonometrii przezpowiekowej Diaton (str. 59)
Mira Gacek1, Joanna Major1, Jacek P. Szaflik1,2

Comparison of Intraocular Pressure Measurement with Goldmann Applanation Tonometer and Diaton Transpalpebral Tonometer
Naczyniowe podłoże rozwoju zmian w krążeniu gałkowym w przebiegu jaskry (str. 64)
Monika Modrzejewska

Vascular Base for Development of Circulation Alteration in Glaucoma
Jakość życia chorych na jaskrę (str. 69)
Anna Wyszyńska, Agnieszka Kalinowska, Justyna Kłos-Rola, Tomasz Żarnowski

Quality of Life in Glaucoma Patients
Efektywność, tolerancja i bezpieczeństwo stosowania 0,0015% tafluprostu – wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego w Polsce (str. 73)
Małgorzata Krajewska1, Mira Gacek2, Małgorzata Mulak3, Krystyna Czechowicz-Janicka1, Jerzy Szaflik2, Marta Misiuk-Hojło3

Efficacy, Tolerability and Safety of Preservative-free Tafluprost 0.0015% – Results of an Observational Pilot Study in Poland
Rola analogów prostaglandyn w zachowawczym leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego u dzieci i młodzieży (str. 77)
Janusz Czajkowski

Role of the Prostaglandins Derivatives in Glaucoma and Ocular Hypertension Conservative Treatment in Children and Adolescents
Wpływ substancji modyfikujących gojenie się rany pooperacyjnej na efektywność trabekulektomii (str. 81)
Justyna Kłos-Rola, Agnieszka Kalinowska, Anna Wyszyńska, Tomasz Żarnowski

The Influence of the Substances Modifying Postoperative Wound Healing on Trabeculectomy Efficacy
Systemy filtrujące stosowane w leczeniu ciężkich przypadków jaskry (str. 86)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Drainage Devices in Refractory Glaucoma Treatment
Zespół rozproszonego barwnika a jaskra barwnikowa – etiologia, obraz kliniczny, leczenie (str. 90)
Janusz Czajkowski

Pigment Dispersion Syndrome and Pigmentary Glaucoma – Etiology, Clinical Picture, Treatment
Powierzchnia oka a jaskra – wprowadzenie (str. 93)
Joanna Wierzbowska

Ocular Surface and Glaucoma – Introduction to Issues
Suplementacja melatoniną oraz związek statusu antyoksydacyjnego z patogenezą jaskry pierwotnej otwartego kąta (str. 97)
Katarzyna Malinowska1, Mira Gacek2, Anna Zaleska-Żmijewska2, Jacek P. Szaflik2, Ireneusz Majsterek1, Jerzy Szaflik2

Supplementation of Melatonin and the Role of Total Antioxidant Status
Prozapalne interleukiny w niezapalnym stożku rogówki (str. 101)
Dorota M. Nowak1, Jacek P. Szaflik2, Marzena Gajęcka1

Inflammatory Molecules in Noninflammatory Keratoconus
Leczenie jaskry u kobiet w ciąży (str. 105)
Ewa Kwiatkowska-Sitek1, Robert Rejdak1,2, Tomasz Żarnowski2, Anselm G.M. Jünemann3

Glaucoma Treatment During Pregnancy
Leczenie jaskry u kobiet w ciąży i w okresie laktacji (str. 108)
Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Skonieczna, Barbara Terelak-Borys

Glaucoma Treatment During Pregnancy and Lactation
Choroby narządu wzroku a postępowanie położnicze (str. 113)
Ewa Kwiatkowska-Sitek1, Robert Rejdak1,2, Tomasz Żarnowski2, Anselm G.M. Jünemann3

Ocular Diseases and Obstetrical Proceedings
Stosowanie leków okulistycznych u kobiet w ciąży (str. 118)
Ewa Kwiatkowska-Sitek1, Robert Rejdak1,2, Tomasz Żarnowski2, Anselm G.M. Jünemann3

Ophthalmic Medications Use During Pregnancy
Doszklistkowe iniekcje bevacizumabu (Avastinu) w leczeniu retinopatii wcześniaczej (str. 122)
Ewa Kwiatkowska-Sitek1, Robert Rejdak1,2, Tomasz Żarnowski2, Anselm G.M. Jünemann3

Intravitreal Bevacizumab (Avastin) Injection in the Treatment of Retinopathy of Prematurity

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI