Wydanie 2/2011

Rada programowa/ Editorial Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty w 2011 roku/ Subscription terms in 2011:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania dodatkowe – 100 PLN
No. 1, 2, 3, 4 and supplements – 100 PLN
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Journal is available only in subscription

Rola stresu oksydacyjnego w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 17)
Daniel Wysokiński1, Janusz Błasiak1, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik2

The Role of Oxidative Stress in Age-related Macular Degeneration
Rola pierwiastków śladowych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (str. 23)
Robert Rejdak1,2, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2, Aneta Lewicka-Chomont2, Anselm G.M. Jünemann3

The Role of Trace Elements in Age-related Macular Degeneration (AMD) Pathogenesis
Znaczenie zmienności genów homeostazy żelaza w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (str. 27)
Janusz Błasiak1, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik2

Role of Variability in Iron Homeostasis Genes in Age-related Macular Degeneration
Związek polimorfizmu 44062G>A w genie transferyny z paleniem tytoniu w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (str. 32)
Daniel Wysokiński1, Anna Skłodowska2, Mariola Dorecka3, Dorota Romaniuk3, Janusz Błasiak1, Jacek P. Szaflik2

The Association of the 44062G>A Polymorphism in the Transferrin Gene and Tobacco Smoking in Age-related Macular Degeneration (AMD)
Związek polimorfizmu c.977 C>G (Ser326Cys) genu hOGG1 ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (str. 38)
Ewelina Synowiec1, Urszula Kołodziejska2, Maja Waszczyk2, Janusz Błasiak1, Jacek P. Szaflik2

Association Between c.977 C>G Polymorphism of the hOGG1 Gene and Age-related Macular Degeneration
Polimorfizm g.32373708 G>A genu IRP1 a zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 45)
Ewelina Synowiec1, Magdalena Pogorzelska1, Anna Skłodowska2, Janusz Błasiak1, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik2

The g.32373708 G>A Polymorphism of the IRP1 Gene and Age-related Macular Degeneration
Przeciwciała przeciwsiatkówkowe i przeciwciała przeciwko komórkom śródbłonka w surowicy chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 51)
Agnieszka Kubicka-Trząska1, Joanna Wilańska2, Bożena Romanowska-Dixon1, Marek Sanak2

Serum Anti-retinal and Anti-endothelial Cell Antibodies in Patients
Metody oceny metamorfopsji w chorobach plamki (str. 57)
Katarzyna Nowomiejska, Agata Prokopiuk, Robert Rejdak

Methods of the Metamorphopsia Assessment in AMD
Perymetria statyczna i mikroperymetria w diagnostyce AMD (str. 60)
Katarzyna Nowomiejska, Agata Prokopiuk, Robert Rejdak

Static Perimetry and Microperimetry in AMD Diagnostics
Metody pomiaru przepływu krwi w gałce ocznej (str. 63)
Katarzyna Kubasik-Kładna, Monika Modrzejewska, Danuta Karczewicz

Ocular Blood Flow Measurement Methods
Podłoże zaburzeń krążenia w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i charakterystyka zmian siatkówkowych w obrazie ultrasonografii dopplerowskiej w kolorze (str. 67)
Monika Modrzejewska

Origin of Eyeball Circulation Disturbances in Age-Related Macular Degeneration and Retinal Lesions Characteristics in Color Doppler Ultrasonography Visualization
Zaburzenia przepływu krwi u chorych ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem widoczne w badaniu ultrasonografii dopplerowskiej w kolorze (str. 72)
Monika Modrzejewska

Blood Flow Disturbances in Age-related Macular Degeneration Patients in Color Doppler Ultrasonography Examination
Okołoplamkowe przyleganie ciała szklistego – wpływ na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 77)
Małgorzata Latalska, Anna Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Agnieszka Kalinowska, Tomasz Żarnowski

Perimacular Vitreous Adhesion – Influence on Age-related Macular Degeneration
Uniesienie nabłonka barwnikowego siatkówki w przebiegu AMD – patogeneza, diagnostyka i możliwości terapeutyczne (str. 81)
Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Małgorzata Latalska, Agnieszka Kalinowska, Tomasz Żarnowski

Retinal Pigment Epithelium Detachment Due to AMD – Pathogenesis, Diagnostics and Therapeutic Possibilities
Nowe strategie leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – VEGF Trap-Eye (str. 85)
Robert Rejdak1,2, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2, Aneta Lewicka-Chomont2, Anselm G.M. Jünemann3

New Strategies in Wet Age-related Macular Degeneration Treatment – VEGF Trap-Eye
Neutralizacja VEGF jako metoda leczenia wysiękowej postaci AMD – najnowsze doniesienia (str. 88)
Robert Rejdak1,2, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2, Aneta Lewicka-Chomont2, Anselm G.M. Jünemann3

VEGF Neutralization as Wet Age-related Macular Degeneration Treatment Method – The Latest Reports
Wyniki leczenia AMD z surowiczym odwarstwieniem nabłonka barwnikowego za pomocą terapii inhibitorami naczyniowych czynników wzrostu (anty-VEGF) (str. 92)
Karolina Dulczewska1, Magdalena Siwińska1, Janusz Michalewski1,2, Dominik Odrobina1,2, Sławomir Cisiecki1,2, Krzysztof Dzięgielewski2, Zbigniew Pikulski2, Jerzy Nawrocki1,2, Zofia Michalewska1,2

Effect of Intravitreal Anti-vascular Endothelial Growth Factor Therapy of the Pigment Epithelial Detachment Secondary to Age-related Macular Degeneration
Zastosowanie preparatu ranibizumab u pacjentów z odwarstwieniem nabłonka barwnikowego w przebiegu wysiękowej postaci AMD (str. 96)
Małgorzata Wojnar, Agnieszka Bartczak, Zofia Mariak

Administration of Ranibizumab in Patients with Pigment Epithelium Detachment due to Wet Form of AMD
Zastosowanie bevacizumabu u pacjentów z zaawansowaną wysiękową postacią AMD (str. 100)
Małgorzata Wojnar, Agnieszka Bartczak, Zofia Mariak

Bevacizumab Administration in Patients with Advanced Wet AMD
Racjonalne przesłanki do stosowania terapii łączonych w leczeniu wysiękowej postaci AMD (str. 103)
Maria Kmera-Muszyńska, Magdalena Ulińska

Rationale for Combined Therapies Use in Wet Form of Age-related Macular Degeneration Treatment
Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa – epidemiologia, diagnostyka i leczenie (str. 107)
Małgorzata Seredyka-Burduk1, Grażyna Malukiewicz1, Joanna Stafiej1, Marzanna Fabrykiewicz-Rogalska2

Polypoidal Choroidal Vasculopathy – Epidemiology, Diagnosis and Treatment
Bevacizumab w leczeniu proliferacji siatkówkowo-naczyniówkowych (RAP) (str. 112)
Maciej Bednarski1, Sławomir Cisiecki1,2, Janusz Michalewski1,2, Zofia Michalewska1,2, Jerzy Nawrocki1,2, Dominik Odrobina1,2

Bevacizumab in Retinal Angiomatous Proliferation Treatment
Przedarcie nabłonka barwnikowego siatkówki po iniekcjach doszklistkowych ranibizumabu i bevacizumabu w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 116)
Zbigniew Małolepszy1, Jan Kucharczuk2, Marzanna Fabrykiewicz-Rogalska1

Retinal Pigment Epithelium Tears after Intravitreal Injection of Ranibizumab and Bevacizumab in the Treatment of Exudative Age-related Macular Degeneration
Pęknięcie nabłonka barwnikowego siatkówki w następstwie iniekcji doszklistkowych stosowanych w wysiękowej postaci AMD (str. 123)
Anna Święch-Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Małgorzata Latalska, Agnieszka Kalinowska, Tomasz Żarnowski

Retinal Pigment Epithelium Tear Secondary to Intravitreal Injections Used in Neovascular AMD Treatment
Zapalenie wnętrza gałki ocznej jako poważne powikłanie po iniekcjach doszklistkowych leków z grupy anty-VEGF w leczeniu wysiękowej postaci AMD (str. 127)
Agnieszka Kalinowska, Joanna Dolar-Szczasny, Małgorzata Latalska, Anna Zubilewicz, Tomasz Żarnowski

Endophthalmitis as a Serious Complication after Intravitreal Injections of anti-VEGF Agents in Neovascular Age-related Macular Degeneration Treatment
Ocena skuteczności i tolerancji 1,5% kropli ocznych azytromycyny (Azyter) w profilaktyce zapalenia wnętrza gałki ocznej u pacjentów poddanych leczeniu inhibitorami angiogenezy w postaci iniekcji doszklistkowych (str. 131)
Jerzy Szaflik1,2, Magdalena Ulińska1,2, Anna Okruszko2, Anna I. Borucka2

Evaluation of Efficacy and Tolerance of 1.5% Azithromycin Eye Drops (Azyter) as Endophthalmitis Prophylaxis in Patients Treated with Anti-VEGF Intravitreal Injections
Konserwanty w miejscowych lekach okulistycznych – podobieństwa i różnice (str. 134)
Joanna Wierzbowska

Preservatives in Topical Ophthalmic Medications – Similarities and Differences

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI