KOMITET HONOROWY / HONORARY COMMITTEE
KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL COMMITTEE


Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
Zastępcy redaktora naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:


Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa (budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka
tel./ fax: (0-22) 670 47 40, 22 5116200 w. 62-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday - godz. 13.00 - 17.00
piątki/ Friday - godz. 9.00 - 15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o./ Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.
Skład/ Computer composing: ARW QLCO
Druk/ Printing: REGIS

Punktacja czasopism/ Journals punctation
OKULISTYKA - 4 pkt MNiSW
OKULISTYKA - 3,54 pkt Index Copernicus

Warunki prenumeraty/ Subscription terms:
Numery 1., 2., 3., 4. oraz wydania dodatkowe - 100 PLN/ No. 1, 2, 3, 4 and supplements - 100 PLN

Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie/Journal is available only in subscription

Nakład: do 2000 egz./ Edition: up to 2000 copies

Konto Wydawcy/ Publisher bank account No.:
BPH PBK S.A. Oddział w Warszawie, Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563 Oftal Sp. z o.o.

© by Oftal Sp. z o.o.

Wszystkie prawa zastrzeżone/ All rights reserved

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do adiustacji tekstów polskich i angielskich./ Editor and publisher reserve the right to the Polish and English texts adjustments.

Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za materiał ilustracyjny w publikacjach autorów./ Editor and publisher are not responsible for pictorial material in authors publications.

Forma graficzna i treść niniejszej publikacji stanowią utwór chroniony przepisami prawa autorskiego; jakiekolwiek wykorzystanie bez zgody Wydawcy całości lub elementów tej formy stanowi naruszenie praw autorskich ścigane na drodze karnej i cywilnej (art. 78, 79 i n. oraz art. 115 i n. ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), niezależnie od ochrony wynikającej z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Możliwy jest przedruk streszczeń.

Editor reserves the right to the Polish and English texts adjustment. Graphic form and content of the present publication are copyright work; any use without Editor permission of the complete or part of that form is a copyright violation pursued on the penal or civil way (Art. 78, 79 and amendment and Art. 115 and amendment from the February 4th 1994 on copyright and related laws), irrespective of the protection resulting from the laws on dishonest competition control. Abstracts reprint is possible.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam./ Editor is not responsible for advertisement content.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI