REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC W KWARTALNIKACH MEDYCZNYCH OKULISTYKA ORAZ KONTAKTOLOGIA I OPTYKA OKULISTYCZNA

 1. Redakcja kwartalników medycznych OKULISTYKA, a także KONTAKTOLOGIA i OPTYKA OKULISTYCZNA przyjmuje do druku doświadczalne i kliniczne prace oryginalne oraz poglądowe i kazuistyczne (napisane w języku polskim).

 2. Przesyłając pracę do druku, należy załączyć: 1) oświadczenie, że nie została ona złożona do innego czasopisma; 2) zgodę na publikację wszystkich autorów i kierownika ośrodka, z którego wywodzą się autorzy; 3) oświadczenie, że jest ona oryginalna i tym samym nie narusza praw autorskich innych osób, dotyczy to zarówno tekstu, jak i wykorzystywanych w niej fotografii, szkiców, rycin i innych materiałów ilustracyjnych; 4) oświadczenie ujawniające wkład poszczególnych autorów w powstawanie publikacji - z podaniem afiliacji i kontrybucji, tzn. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych w procesie jej przygotowania - odpowiedzialność za tę informację ponosi autor zgłaszający publikację (takie oświadczenie będzie pomocne w przeciwdziałaniu przypadkom "ghostwriting" i "quest authorship", które są przejawem nierzetelności naukowej); 5) informację nt. źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure"). Prace kliniczne, w których opisywane są badania mogące stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla chorego, muszą zawierać akceptację projektu badań przez właściwe terenowe komisje etyczne. W pracach opisujących doświadczenia na ludziach należy podać, czy postępowanie badawcze było zgodne ze standardami etycznymi ustalonymi przez komitet (ustanowiony w danej instytucji lub regionie) odpowiedzialny za tego rodzaju eksperymenty i z zasadami Deklaracji Helsińskiej. W pracach przedstawiających doświadczenia na zwierzętach należy wskazać, czy przestrzegano zasad obowiązujących w danej jednostce naukowej, wytycznych państwowej instytucji nadzorującej takie badania lub ustaw dotyczących wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych do badań.

 3. Wydruk komputerowy pracy w dwóch egzemplarzach należy przygotować z podwójnym odstępem (do 30 wierszy na stronie), jednostronnie, z zachowaniem marginesu 3 cm z lewej strony. Należy używać zwykłego pisma bez podkreślenia i rozspacjowania. Maszynopis musi być wyraźny, kontrastowy i czytelnie przygotowany (czcionka 12°).

 4. Objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu, doświadczalnych i klinicznych - 8 stron, kazuistycznych - 5 stron, a pozostałych (sprawozdania, listy itp.) - 3 stron, łącznie ze streszczeniem i piśmiennictwem, tabelami i rycinami, nie wlicza się w to strony tytułowej. W wybranych przypadkach za zgodą redakcji dopuszcza się możliwość zwiększenia objętości pracy i liczby piśmiennictwa.

 5. Na stronie tytułowej należy zapisać pełne imię i nazwisko autora (autorów), tytuł pracy (w językach polskim i angielskim), pełną nazwę ośrodka, z którego wywodzą się autorzy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy kierownika ośrodka (jeśli pracę napisano w języku angielskim, wszystkie ww. dane także należy zapisać w języku angielskim), adres do korespondencji (również adres poczty elektronicznej - e-mail) - z uwzględnieniem tytułu naukowego autora, oraz do 5 słów kluczowych (w językach polskim i angielskim).

 6. Na stronie 2. należy umieścić streszczenia - jedno w języku polskim (ok. 2500 znaków ze spacjami), drugie w języku angielskim (minimum 1500 znaków ze spacjami), które powinny być opracowane wg następującego schematu: cel pracy/ purpose, materiał i metody/ material and methods, wyniki/ results, omówienie/ discussion, wnioski/ conclusions. Należy używać skrótów tylko standardowych, ale nie w streszczeniu i nie w tytule pracy. Pierwszy raz skracany termin zapisuje się w tekście w postaci rozwiniętej, a przy niej w okrągłym nawiasie podaje się skrót (ten wymóg nie dotyczy jednostek miar). Od strony 3. rozpoczyna się treść pracy. Wszystkie strony, łącznie z wykazem piśmiennictwa, podpisy rycin i tabele powinny być kolejno ponumerowane.

 7. Układ prac oryginalnych powinien być standardowy, tzn. powinien zawierać: a. krótki wstęp wprowadzający do zagadnienia, na podstawie aktualnego stanu wiedzy, b. metodę i materiał doświadczalny lub kliniczny, stanowiące przedmiot badań, c. wyniki ujęte w formie tabel, wykresów, dokumentacji fotograficznej, d. omówienie wyników, e. wnioski (nie mogą być one powtórzeniem omówienia wyników). Prace kazuistyczne muszą przedstawiać dobrze udokumentowane przypadki, szczególnie interesujące z klinicznego punktu widzenia.
  Pacjenci mają nienaruszalne prawo do zachowania prywatności, na ujawnienie danych o sobie muszą wyrazić zgodę.
  Niedopuszczalne jest publikowanie informacji osobistych (ani w postaci opisów, ani obrazów czy innych elementów
  identyfikujących), chyba że jest to uzasadnione ze względu na sens podanej w artykule informacji naukowej, a pacjent wyraził
  jednoznaczną zgodę na piśmie. Warunkiem legalności takiej zgody jest przedstawienie pacjentowi rękopisu pracy.
  Piśmiennictwo w tekście należy przytaczać według kolejności cytowań (odnośniki ujęte w okrągłe nawiasy). Zaleca się, aby podziękowania były umieszczone na końcu pracy, przed wykazem piśmiennictwa.

 8. Tabele i ryciny należy załączyć na oddzielnych stronach, w tekście natomiast trzeba umieścić odnośniki w okrągłych nawiasach (np. ryc. 1, tab. I) oraz zaznaczyć miejsca, w których najlepiej je umieścić, wpisując w środku osobnego wiersza np. "Rycina 1" lub "Tabela I" (ryciny mają numerację arabską, tabele - rzymską). Tabele powinny być czytelnie opracowane - ich treści i podpisy należy zapisać w obu językach - polskim i angielskim (wzór: treść w jęz. polskim, spacja, ukośnik, treść w jęz. angielskim); nie mogą być zbyt obszerne i zbyt liczne oraz nie powinny stanowić zestawienia danych klinicznych dotyczących poszczególnych przypadków. Wykresy wraz z danymi powinny być dostarczone w arkuszu kalkulacyjnym należącym do MS WORD albo w MS EXEL. Do wykresów należy dołączyć wykaz danych. Wydawca zastrzega sobie prawo kreowania wykresów na podstawie załączonych danych.

 9. Materiałem ilustracyjnym mogą być fotografie lub przezrocza czarno-białe i kolorowe, rysunki wykonane starannie czarnym tuszem na białym kartonie w maksymalnym formacie A-4 (na odwrotnej stronie rycin i fotografii należy umieścić nazwisko autora, tytuł pracy, numer ryciny oraz oznaczyć jej położenie - góra, dół) oraz materiał na nośnikach elektronicznych w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (w postaci oddzielnych plików
  (wersja PC) z rozszerzeniami: EPS (Encapsulated Post­script), TIFF (Tagged Image File Format), CDR (Corel DRAW), AI (Adobe Illustrator). Na oddzielnej stronie należy podać podpisy rycin w wersjach polskiej i angielskiej. Ilustracje osadzone w edytorze tekstu MS WORD nie nadają się do wykorzystania.
  Materiał ilustracyjny wykorzystany w artykułach musi być własnością autorów, w innym przypadku na rozpowszechnianie niezbędna jest zgoda jego właścicieli oraz wydawców czasopism lub książek, w których został on pierwotnie opublikowany. Postaci na fotografiach nie mogą być rozpoznawalne, chyba że do zdjęcia dołączono zgodę na piśmie wyrażoną przez osobę zainteresowaną. Numeracja rycin powinna być zgodna z kolejnością ich występowania w tekście. Jeżeli rycina była wcześniej publikowana, to w jej opisie należy podać źródło i podziękowanie za udostępnienie, a do artykułu załączyć zgodę na piśmie właściciela praw autorskich do ryciny. Wymagana jest zgoda autora lub wydawcy publikacji źródłowej zgodnie z ich umową w sprawie prawa do rozpowszechniania ryciny. Nie dotyczy to rycin, co do których istnieje pewność, że zostały na zawsze udostępnione do użytku publicznego (tzw. public domain).

 10. Na osobnej stronie należy umieścić wykaz piśmiennictwa ułożony wg kolejności cytowań (prace oryginalne - 20 pozycji, prace poglądowe - 30 pozycji, prace kazuistyczne - 10 pozycji). Każda pozycja piśmiennictwa musi zawierać: w przypadku cytowania czasopism nazwisko autora (nazwiska autorów), inicjał imienia (inicjały imion) z kropkami (podaje się sześć nazwisk, a jeśli autorów jest więcej, wprowadza się skrót "i wsp."), tytuł artykułu, tytuł czasopisma w przyjętym skrócie zamkniętym kropkami (zgodnie ze skrótami wymienionymi w wykazie ogłaszanym przez Index Medicus - jest on dostępny na stronie internetowej http://www.nim.nih.gov, a także na stronie Lekarskiego Poradnika Językowego http://lpj.pl), rok wydania, numer tomu, numery stron od pierwszej do ostatniej (np. 12-18); w przypadku cytowania prac oddzielnych (książek): nazwisko autora (nazwiska autorów), inicjał (inicjały) imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, numer wydania (jeśli wydań było więcej niż jedno), numer tomu oraz numery stron. W artykułach publikowanych w czasopiśmie wydawanym po polsku w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora (nazwiska redaktorów) opatruje się adnotacją "red".
  W piśmiennictwie nie należy powoływać się na strony internetowe.

 11. Prace powinny być dobrze opracowane stylistycznie, według zasad pisowni polskiej i angielskiej. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i mianownictwa medycznego oraz dokonywania skrótów. Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem będą odsyłane autorom do poprawy.

 12. Prace prosimy dostarczać na niekodowanych nośnikach komputerowych lub za pośrednictwem systemu internetowego (prosimy, aby w nazwach plików nie używać polskich znaków). Akceptowane są dyski CD-ROM. Opis dysku powinien zawierać imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę (nazwy) zbiorów, nazwy i numery wersji użytych programów. Dyski powinny zawierać jedynie ostateczną wersję pracy. Teksty i grafiki powinny tworzyć osobne zbiory. Redakcja zaleca użycie edytorów tekstu Word wszystkie wersje. Akceptowany będzie także format ASCII. Grafiki można wykonywać w większości dostępnych programów - zalecane formaty zbiorów: *.EPS, *.BMP, *.PCX, *.TIF, *.GIF, *JPG, *.PNG, CDR z załączonymi fontami lub zamienionymi na krzywe, *.WMF. Do tworzenia wykresów zalecane jest użycie programów Microsoft Excel lub Corel Chart - wszystkie wersje.
  Redakcja nie zwraca nadesłanych elektronicznych nośników danych, diapozytywów, obrazów RTG, DSA, CT, NMR i innych.

 13. Autorzy przekazując artykuł do redakcji, tym samym wyrażają zgodę na wszczęcie procesu recenzji. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami MNiSW opisanymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" (Warszawa 2011). W pierwszej kolejności artykuły są oceniane przez zespół redakcyjny, jeśli spełniają wymogi, są wysyłane do niezależnych recenzentów. Recenzenci są wybierani spoza jednostki, w której są afiliowani autorzy, i spoza zespołu redakcyjnego czasopisma. W niektórych przypadkach z uwagi na wąskie grono ekspertów z niektórych dziedzin dopuszcza się odstępstwa od zasady i powierza wykonanie recenzji specjalistom z zespołu redakcyjnego. Każdy artykuł jest oznaczany jedynie numerem - według zasady "double blind reviev" recenzenci i autorzy są dla siebie anonimowi, a procedura poufna. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym stwierdzeniem, czy artykuł został dopuszczony do druku, czy został odrzucony. Recenzje są sporządzane nieodpłatnie.

 14. Redakcja i wydawca nabywają na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do ogółu wydrukowanych prac (w tym prawo do rozpowszechniania w Polsce i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. - Dz. U. nr 24, poz. 83 - a także w Internecie. Tytułem powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.

 15. Artykuły zapisane na nośniku elektronicznym (oryginał + kopia) oraz wydruk można nadsyłać do redaktorów wydań albo bezpośrednio do redakcji na adres: redakcja czasopism okulistycznych, ul. Sierakowskiego 13 (SPKSO), 03-709 Warszawa. Można je także nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: ored@okulistyka.com.pl (w tym przypadku wskazany jest dodatkowy kontakt z redakcją w celu uzyskania potwierdzenia, że praca wpłynęła bez przeszkód).


W regulaminie przytoczono fragmenty opracowania pt. "Ujednolicone wymagania wobec artykułów przeznaczonych do druku w czasopismach biomedycznych" ogłoszonego przez Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (edycja V, 1997 r.) według oficjalnej publikacji w: The New England Journal of Medicine - 23 stycznia 1997 r., tom 336, nr 4, które przełożył i komentarzami opatrzył (c) dr n. med. Piotr Müldner-Nieckowski, 1999.

Wszystkich Autorów, którzy dbają o prawidłowe przygotowanie pracy do druku, odsyłamy do tego zwięźle i przejrzyście opracowanego źródła: http://lpj.pl
Regulamin do pobrania.

 

REGULATIONS FOR PAPERS PUBLISHING IN "OKULISTYKA" AND "KONTAKTOLOGIA I OPTYKA OKULISTYCZNA" QUARTERLY

 1. Editors of "OKULISTYKA" and also "KONTAKTOLOGIA I OPTYKA OKULISTYCZNA" quarterly accepts for publishing original, experimental papers as well as review articles and case reports (in Polish).

 2. All papers must be submitted with enclosed: 1) statement that they have not been submitted elsewhere; 2) approval for publishing signed by all authors and head of the submitting center; 3) declaration, that it is an original and simultaneously does not violate copyrights of other individuals, concerning text, pictures, figures, sketches and other ilustrating materials; 4) statement revealing each individual author's conribution in publication creation process - with affiliations and contributions given, i.e. information concerning author of the conception, asumptions, methods, protocol etc. used in the process of its' preparation - responsibility for that information lays on the authors submitting the paper (such statement will be helpful in preventing cases of "ghostwriting" and "quest authorship", which are the signs of research dishonesty); 5) information concerning financial disclosure, contribution of the research insititutions, associations and other parties ("financial disclosure"). Clinical papers, which involve any risk for the patient must be submitted along with a permission of the regional ethical committee to conduct such studies. In papers describing experiments conducted on humans statement concerning whether the experiment was performed according to the ethical standards established by the committee (determined in given institution or region) responsible for such experiments and according to the Declaration of Helsinki should be given. In papers showing experiments on animals should be indicated, whether rules binding in research center, guidelines of the national supervising institution or acts concerning laboratory animals use, should be indicated.

 3. The manuscript print-out in two copies should be double-spaced (up to 30 lines per page), typed on one side, with a 3 cm margin on the left side. Ordinary writing should be used, without underlining or outspacing. The manuscript must be distinct, contrastive and legible (type 12°).

 4. The volume of the review articles should not exceed 10 pages of the manuscript, of experimental and clinical papers - 8 pages, case reports - 5 pages, and the remaining articles (reports, letters etc.) - 3 pages, all including summaries, references, tables and figures, without title page. In selected cases due to the Editor approval, possibility to increase paper volume or literature amount is acceptable.

 5. The title page should contain full author (authors) names, paper title (in Polish and English), complete center name, name and surname and full title of the center's head (if the paper is in English, all above mentioned data should be written in English), correspondence address (also e-mail address) - with title of the author and up to 5 key-words (in Polish and English).

 6. Page 2 should contain abstracts - one in Polish (2500 marks including space), second in English (minimum 1500 marks including space), which should be elaborated according to the following pattern: purpose, material and methods, results, discussion, conclusions. Abbreviations used should ony be standard, but should not be included in abstract nor in the title. First time, the abbreviated term should be given in full-lenght, and with it in round bracket the abbreviation is given (this requirement does not concern units of measurements). The top of page 3 marks the beginnig of the content. All pages, including references, tables and legends to figures should be numerically ordered.

 7. The composition of original papers should be standard, i.e. should contain: a. short introduction to the theme, based on current state of knowledge, b. experimental and clinical materials and methods as the subject of the studies, c. results in tables and diagrams, photo documentation, d. discussion of the results, e. conclusions (can not be a repetition of the results). Case reports must present well-documented cases, particularly interesting from the clinical point of view.
  Patients have the inviolable right for privacy, so they must give a consent for any data disclosure. It is unacceptable to publish any private informations (nor in a form of description, images or other identifying elements), unless it is justified due to the research information given in the paper and patient gave the informed and signed consent. The literature in the text should be cited according to the citation order (references should be stated in round brackets). It is recommended to place the acknowledgements at the end of the paper, before the references list.

 8. Figures and Tables should be enclosed on separate pages, and acknowledgements in the text should be placed in round brackets (e.g. Fig. 1, Table I) and mark places, in which it'd be the best to place them, writing in the middle of the separate line e.g. "Figure 1" or "Table 1" (figures should be cited by Arabic numerals, tables-by Roman numerals). Tables should be legible - their text and captions should be given in both languages - Polish and English (example: text in Polish, space, slash, text in English); not too vast or numerous, and they should not sum up clinical data concerning particular cases. Diagrams with data should be supplied in calculation sheets belonging to MS WORD or MS EXEL. Diagrams should have enclosed data list. Editor reserves the right to create diagrams based on enclosed data.

 9. Illustration material may be photographs and slides both colour or black-and-white, figures drawn carefully with black ink on white cardboard in maximally A-4 format (on the opposite side of photographs and figures following details should be placed: authors surname, title of the paper, figure's number and mark its' position - inferior, superior) and computer material in resolution not lower than 30 dpi (in a form of separate folders (PC version) with extensions: EPS (Encapsulated Post­script), TIFF (Tagged Image File Format), CDR (Corel DRAW), AI (Adobe Illustrator). On separate page figures incriptions should be given in Polish and English. Illustrations kept in MS WORD word-processor are not eligible for use.
  Illustration material used in papers must be the property of the author, otherwise original author's or journals or books editors approval is essential for any propagation and use. Figures present on photographs can not be recognisible, unless there's informed consent enclosed to the picture. Figures numbering should be consistent with their appearance in the thext. If the figure was published earlier, in its' inscription source and acknowledgements for copyrights should be given. Author's approval or source publication editor approval according to their agreement concerning copyrights is required. It does not apply to figures, in which there's certainty, that they are a public domain.

 10. List of references arranged in citation order should be typed on separate sheet (original papers - 20 positions, review papers - 30 positions, case reports - 10 positions). Each reference must contain: in case of journal citations name of the author (names of the authors), first name initial (names initials) with dots (six names is given, and in case of more authors, "et al." abbrevation is introduced), article title, journal title in accepted closed abbrevation with dots (according to the abreviations given in the list issued by Index Medicus - it's avaiable on http:// www.nim. nih.gov, and also on the website of Medical Language Handbook http://lpj.pl), year of the issue, volume number, pages numbers from the first to the last one (e.g. 12-18); in case of separate papers citations (books): author's surname (authors' surnames), first name initials (initials), book title, editor, year and place of the issue, number of the issue (if there was more than one issue), volume number and number of pages. In articles published in Polish journal in case of collective work editor's surname (editors' surnames) should be provided with note "red". List of references should not include Internet websites.

 11. Papers should be stylistically well composed, according to the rules of Polish and English writing. The editors reserve a right to correct stylistic errors and medical nomenclature in the manuscript as well as to make same abbreviations. Papers not following the instructions will be sent to the authors in order to be corrected.

 12. Papers should be submitted on computer discs without coding or using internet system (authors are requested to name the files and folders without using Polish letters). CD-ROM discs are accepted. The disc description should contain name and surname of the author, title of the paper, name (names) of the collections, names and numbers of programmes versions used. Discs should contain only the final version of the paper. Texts and graphics should create separate series. Editor reccommends use of Word word-processors of all versions. ASCII format will also be accepted. Graphics can be prepared using majority of available programmes - recommended set formats are: *.EPS, *.BMP, *.PCX, *.TIF, *.GIF, *JPG, *.PNG, CDR with enclosed fonts or changed into curves, *.WMF. Microsoft Excel or Corel Chart programmes use is recommended for diagrams creation - all versions. The editor does not return already submitted electronic data discs, diapositives, X-ray images, DSA, CT, MRI and others.

 13. The authors sending the article to the editor, simultaneously agree to start the review process. Reviewing procedure is in accordance with MNiSW recommendations described in pamphlet "Good practice in reviewing procedures in science and research" (Warsaw 2011). First, articles are evaluated by the editorial staff and if they meet the requirements, then, they are sent to independent advisers. Advisers are being selected outside the centers, in which authors are affiliated and outside journal editorial staff. In some cases due to small number of experts in some scientific areas, deviation from the rule is accepted and reviewing process is given to the specialists from the editorial staff. Each article is marked only with a number - according to the "double blind review" rule, advisors and authors are anonimous to each other, and the complete procedure is confidential. Review must be finalized with unequivocal statement, whether the article was accepted for publishing or rejected. Reviews are performed free of charge.

 14. Editorial Board and Publisher purchases, on exclusivity basis, complete copyright to the printed papers (including the right to publish in Poland and abroad based on exploatation areas determined in article 50 of the act on copyrights and related rules from 4th of February 1994 - Legal Diary No. 24, position 83 - and also on the Internet. The authors do not receive any fee according to the above statement.

 15. Articles recorded on electronic carriers (original + copy) and printout can be sent to the issues editors or directly to the editors office to the following address: ophthalmological journals editors office 13 Sierakowskiego Str. (SPKSO), 03-709 Warsaw. They also can be sent by e-mail to: ored@okulistyka.com.pl (in that case additional contact with editorial office is indicated to receive confirmation, that paper came in without problems).


Fragments of the paper titled "Unified requirements concerning articles ready for publishing in biomedical journals" published by International Committee of the Medical Journals Publishers (edition V, 1997) according to the official publication in The New England Journal of Medicine - 23rd of January 1997, volume 336, No. 4, which were translated and commented on by (c) Piotr Müldner-Nieckowski, MD, PhD, 1999. were cited in regulations.

All authors, who care of proper paper preparation for publishing, are refered to that briefly and clearly prepared source: http://lpj.pl
Regulations for download

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI