Wydanie 1/2003

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2003 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Retinitis pigmentosa oraz współistniejące zespoły chorobowe
Olgierd Palacz1, Wojciech Lubiński1, Stanisław Zajączek2, Krzysztof Szmatłoch1

Retinitis pigmentosa and allied disorders
Dziedziczne postępujące dystrofie czopkowe/czopkowo-pręcikowe
Maciej W. Stępień1,2, Joanna A. Stępień2, Roman Goś1

Hereditary progressive cone/ cone-rod dystrophies
Dystrofia czopków
Dorota Pojda-Wilczek

Cone dystrophy
Odległe obserwacje chorych z nietypowymi postaciami zwyrodnienia barwnikowego siatkówki
Elżbieta Świtka-Bachnik, Ewa Dróbecka-Brydak, Joanna Godowska

Long term follow up of atypical retinitis pigmentosa
Zmiany molekularne w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki, mutacje genu peryferyny
Ewa Brzeziańska1, Małgorzata Zdzieszyńska2,
Roman Goś2, Andrzej Lewiński1


Obecny stan wiedzy i perspektywy w leczeniu dziedzicznych schorzeń siatkówki
Maciej W. Stępień1,2, Roman Goś1

Therapy of hereditary retinal dystrophies: the present state of knowledge and future prospects
Zwyrodnienie żółtkowate - choroba Besta: występowanie i trudności diagnostyczne
Jadwiga Bernardczyk-Meller

Vitelliform macular dystrophy (Best disease) occurence and diagnostic
Dystrofia siateczkowata nabłonka barwnikowego Sjögrena u rodzeństwa
Ewa Dróbecka-Brydak, Elżbieta Świtka-Bachnik, Marcin Śwituła, Joanna Brydak-Godowska

Sjögren's reticular dystrophy of the retinal pigment epithelium in siblings
Odwarstwienie siatkówki w przebiegu retinopatii wcześniaków
Anna Kłosowska-Zawadka, Ewa Rynarzewska, Anna Gotz-Więckowska, Krystyna Pecold

Retinal detachment in a course of retinopathy of prematurity
Retinopatia wcześniaków
Mirosława Grałek

Retinopathy of prematurity
Zastosowanie keratoprotezy czasowej w urazach perforujących gałki ocznej
Maria Kmera-Muszyńska, Piotr Fryczkowski, Małgorzata Wojnarowska

Temporary keratoprosthesis in perforating injuries of the eye
Ocena kliniczna skuteczności i tolerancji preparatu hialuronianu sodowego HYLO-COMODR krople do oczu u pacjentów z zespołem suchego oka
Jerzy Szaflik, Mariola Słomińska, Anna M. Ambroziak

Sodium hyaluronate eyedrops HYLO-COMODR in the treatment of dry eye - clinical study

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI