Wydanie 3/2012

Rada Naukowa/ Scientific Board:
Professor Ašoklis Rimvydas, MD, PhD, Lithuania
Professor Czajkowski Janusz, MD, PhD, Poland
Professor Kałużny Józef, MD, PhD, Poland
Professor Kanski Jacek J., MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
Professor Kęcik Tadeusz, MD, PhD, Poland
Professor Milewski Stanislaw A., MD, MA, FACS, USA
Professor Palacz Olgierd, MD, PhD, Poland
Professor Stankiewicz Andrzej, MD, PhD, Poland
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD, Poland

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
Ambroziak Anna M., MD
Langwińska Ewa, MD
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Etiologia stożka rogówki i molekularne aspekty choroby – aktualny stan wiedzy (str. 9)
Justyna A. Karolak1,2, Jacek P. Szaflik3, Marzena Gajęcka1,2

Etiology of Keratoconus – Current State of Knowledge
Corneal cross-linking w leczeniu stożka rogówki – 3-letnie obserwacje własne (str. 14)
Justyna Izdebska1,3, Iwona Liberek2,3, Jerzy Szaflik1,3

Corneal Cross-Linking in Keratoconus Treatment – 3 Years of Own Experience
Dystrofia siateczkowata rogówki w mikroskopii konfokalnej w materiale własnym (str. 20)
Monika Udziela1,2, Jacek P. Szaflik1,2, Monika Ołdak2,3, Aneta Federowicz3, Jerzy Szaflik1,2

Confocal Microscopy of Lattice Corneal Dystrophy – Own Material
Keratoplastyka tektoniczna w leczeniu zaburzeń powierzchni oka (str. 25)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Tectonic Keratoplasty in Ocular Surface Disorders Treatment
Przydatność diagnostyki in vitro w trudnych przypadkach Acanthamoeba keratitis, wymagających postępowania farmakoterapeutycznego i chirurgicznego (str. 28)
Jacek P. Szaflik1, Marcin Padzik2, Lidia Chomicz2, Gabriela Olędzka2, Justyna Izdebska1, Jerzy Szaflik1

Usefulness of in vitro Diagnostics in Difficult Incidences of Acanthamoeba keratitis Requiring Pharmacotherapy and Surgical Management
Keratitis filamentosa, czyli nitkowate zapalenie rogówki – aktualne poglądy nt. patogenezy oraz możliwości terapeutycznych (str. 33)
Magdalena Targońska1, Katarzyna Ryznar-Stanioch1, Dariusz Dobrowolski2

Keratitis Filamentosa (Filamentary Keratitis) – Current Opinions about Pathogenesis and Treatment Options
Operacje łączone z wykorzystaniem keratoprotezy czasowej w chirurgicznym leczeniu urazów gałki ocznej (str. 36)
Robert Rejdak1,2, Magdalena Futyma2, Dariusz Haszcz1, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2

Combined Procedures Using Temporary Keratoprosthesis in Surgical Treatment of Ocular Trauma
Porównanie pomiarów grubości rogówki u osób dorosłych za pomocą pachymetru Pacline Optikon oraz OCT Visante (str. 39)
Małgorzata Mulak1, Katarzyna Rozmysłowska2, Anna Markuszewska1, Bartłomiej Markuszewski1

Corneal Thickness Measurements Comparison in Adults Using Pacline Optikon and OCT Visante Pachymeters
Ocena koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie 1,8 mm (C-MICS) (str. 44)
Ewa Supady, Tomasz Wierzchowski, Piotr Loba, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński

Results of Coaxial Phacoemulsification Through 1.8 mm, Microincision (C-MICS)

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI