Wydanie specjalne czerwiec 2014

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Zastosowanie afliberceptu (leku Eylea) w terapii postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u pacjentów nieodpowiadających na dotychczasowe leczenie (str. 5)
Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski

Use of Aflibercept (Eylea) in the Treatment of Wet Form of Age-related Macular Degeneration in Patients with Loss of Response to Previous Treatment
ranibizumab, aflibercept, bewacyzumab, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), neowaskularyzacja naczyniówkowa (CNV), inhibitory czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (anty-VEGF), optyczna koherentna tomografia (OCT). (str. 9)
Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Joanna Miniewicz-Kurkowska, Piotr Oleksy, Monika Węglarz, Joanna Kobylarz, Bożena Romanowska-Dixon

Results of Intravitreal Aflibercept Treatment in Eyes Resistant to Ranibizumab and Bevacizumab in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration
Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem lekiem Eylea w aspekcie wyboru najkorzystniejszej terapii dla pacjenta leczonego w ośrodku prywatnym – opis trzech przypadków (str. 14)
Adam Cywiński, Daniela Ferda, Małgorzata Świgoń

Treatment of Exudative Age-related Macular Degeneration Using Eylea Concerning Selection of the Best Therapy for a Patient Treated in Private Medical Center – Report of Three Cases
Skuteczność afliberceptu (leku Eylea) w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u chorych z niską ostrością wzroku – opis przypadków (str. 20)
Izabella Wójcicka-Balińska1, Magdalena Ulińska1,2

The Effectiveness of Aflibercept (Eylea) in Wet Form of Age-related Macular Degeneration Cases with Low Visual Acuity – Case Series
Regresja zmian neowaskularnych i wysiękowych w plamce w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po jednorazowym podaniu afliberceptu – doświadczenia własne (str. 23)
Ewa L. Czaplicka1,2, Agata Brązert1, Jarosław Kocięcki1,2

Regression of Macular Neovascular and Exudative Changes in Age-related Macular Degeneration after Single Aflibercept Injection – Own Experience
Ocena skuteczności terapii iniekcjami doszklistkowymi afliberceptu u pacjentów leczonych wcześniej ranibizumabem z powodu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 27)
Katarzyna Skoczylas-Piechowiak1, Jan Kucharczuk2, Zbigniew Małolepszy1, Marek Kubas3

Evaluation of the Aflibercept Intravitreal Injections Effectiveness in Patients Previously Treated with Ranibizumab Due to Wet Form of Age-related Macular Degeneration
Aflibercept w leczeniu neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – pierwsze doświadczenia kliniczne (str. 35)
Elżbieta Oczkowska, Alicja Dębicka

Aflibercept in the Treatment of Neovascular Age-related Macular Degeneration – First Clinical Experience
Zastosowanie leku Eylea w terapii cystoidalnego obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu gałęzi skroniowej górnej żyły środkowej siatkówki – doniesienie wstępne (str. 39)
Agnieszka Nowosielska, Piotr Fryczkowski

Eylea Use in Cystoid Macular Edema Treatment Due to Branch Retinal Vein Occlusion – Preliminary Report
Surowicze odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki a terapia anty-VEGF – opis przypadku (str. 42)
Adam Cywiński, Daniela Ferda

Pigment Epithelial Detachment and anti-VEGF Therapy – Case Report

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI