Wydanie 1/2005

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2005 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania specjalne- 75 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Przeciwjaskrowe operacje u dzieci i młodzieży - obecny stan wiedzy
Janusz Czajkowski

Glaucoma Surgical Procedures in Children and Adolescents - Current Knowledge
Rola aktywnej profilaktyki we wczesnym rozpoznawaniu neuropatii jaskrowej
Wojciech Gosławski, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Danuta Karczewicz

Active Prophylaxis Role in Early Diagnosis of the Glaucomatous Neuropathy
Ocena ciśnienia wewnątrzgałkowego i przepływu krwi w gałce ocznej u ciężarnych kobiet
Magdalena Pilas-Pomykalska1, Małgorzata Łuczak-Kolasińska1, Janusz Czajkowski1, Piotr Woźniak2, Przemysław Oszukowski2

Evaluation of Intraocular Pressure and Ocular Blood Flow During Normal Pregnancy
Wstępna ocena wyników badania HRT i GDx-NFA u osób z nadciśnieniem ocznym
Małgorzata Łuczak-Kolasińska, Mariola Depczyńska, Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska, Danuta Węgrzynowska

Primary Evaluation of the HRT and GDx-NFA Measurements in Patients with Ocular Hypertension
Różnokierunkowe spojrzenie na zespół pseudoeksfoliacji (PEX)
Małgorzata Bagniewska-Iwanier1, Janusz Czajkowski2

The Look at Pseudoexfoliation Syndrome (PEX) From Many Points of View
Wstępna ocena schorzeń współistniejących z zespołem pseudoeksfoliacji (PEX)
Małgorzata Bagniewska-Iwanier, Wanda Zembrzycka-Zaborowska

Initial Evaluation of the Diseases Coexisting with PEX Syndrome
Zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w chirurgii okulistycznej
Joanna Kaczmarek, Janusz Czajkowski, Anna Groblewska

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Use in Ocular Surgery
Zastosowanie mitomycyny C w okulistyce
Dorota Matusiak, Janusz Czajkowski

Mitomycin C Use in Ophthalmology
Zastosowanie perymetrii o zdwojonej częstotliwości w wykrywaniu jaskry u dzieci i młodzieży
Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Urban, Nella Żywalewska

Use of Frequency Doubling Perimetry in Glaucoma Detection in Children and Adolescents
Asymetria parametrów stereometrycznych tarczy nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta
Piotr Wasilczuk, Renata Zalewska, Zofia Mariak

Asymmetry of Stereometric Parameters of the Optic Disc and Retinal Nerve Fiber Layer in Primary Open Angle Glaucoma Diagnosis
Zespół płaskiej tęczówki ? opis przypadku
Renata Zalewska, Paweł Kraśnicki, Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak

Plateau Iris Syndrome ? Case Report
Podstawowe aspekty genetyczne w jaskrze młodzieńczej otwartego kąta oraz charakterystyka genu MYOC
Agnieszka Bielińska, Paweł Bieliński

Basic Genetic Aspects of Juvenile-Onset Primary Open-Angle Glaucoma and MYOC Gene Characteristics
Jaskra w przebiegu chorób metabolicznych uwarunkowanych genetycznie
Mirosława Grałek

Glaucoma and Inborn Metabolic Diseaeses
Leczenie jaskry wrodzonej metodą trabekulotomii z wycięciem ściany kanału Schlemma ? doniesienie wstępne
Dorota Klimczak-Ślączka, Mirosława Grałek

Surgical Management in Pediatric Glaucoma with Trabeculotomy with Schlemm's Canal Wall Excision Method ? Preliminary Report
Wyniki fakotrabekulektomii w obserwacji 5-letniej - doświadczenia własne
Jerzy Szaflik1,3, Iwona Liberek2,3

Phacoemulsification Combined with Trabeculectomy in 5 Years Observation - Own Experience
Zapalenie błony naczyniowej i siatkówki jako pierwsza manifestacja zakażenia HIV - opis przypadku
Magdalena Michałowska, Beata Kukulska, Patryk Smoliński1, Grażyna Maciaszek, Krzysztof Simon1

Chorioretinitis as a First Manifestation of HIV - Infection, Case Report

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI