Wydanie 2/2017

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Epidemiologia zaćmy – materiał retrospektywny z 2003 oraz 2013 roku (str. 11 - 13)
Bartosz Biliński, Ewa Ignaciuk, Wojciech Omulecki

Cataract Epidemiology – Retrospective Material from 2003 and 2013 Year
Platforma Badań Zmysłów jako narzędzie do wykrywania krótkowzroczności – analiza wiarygodności wyników badań z zastosowaniem Platformy Badań Zmysłów przeprowadzonych z udziałem około 1000 osób (str. 14 - 19)
Ewa Langwińska-Wośko 1,2 , Monika Gałecka-Łazicka 1,2 , Ksawery Czubkowski 2 , Ewa Strzemecka 1,2 , Jerzy Szaflik 2 , Zbigniew Wawrzyniak 3 , Anna Zaleska-Żmijewska 1,2

Sense Examination Platform as a Tool to Detect Myopia – Evaluation of Reliability Results Achieved with Sense Examination Platform in Group of Nearly 1000 Patients
Zachodniopomorskie badania epidemiologiczne ukierunkowane na wykrywanie krótkowzroczności (str. 20 - 21)
Maciej Czepita, Damian Czepita

West Pomeranian Epidemiological Investigations in Myopia Detection
Okulistyczne badania przesiewowe u uczniów z kołobrzeskich szkół podstawowych (str. 22 - 25)
Klaudia Rzeszotek 1 , Wiesław Kiszczyński 1 , Elżbieta Bumbul-Mazurek 1 , Mariusz Rzeszotek 2

Eye Screening Tests for Primary Schools Students in Kołobrzeg
Retinopatia cukrzycowa – badania przesiewowe z zastosowaniem nowych technologii (str. 26 - 28)
Dominika Wrzesińska, Edyta Koman, Tomasz Chorągiewicz, Jan Ostrowski, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Diabetic Retinopathy – Screening Programmes with Application of New Technology
Epidemiologia otworopochodnego odwarstwienia siatkówki (str. 29 - 31)
Dorota Borowicz, Beata Gajda-Deryło, Edyta Koman, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Epidemiology of Rhegmatogenous Retinal Detachment
Epidemiologia zapalenia nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego (str. 32 - 35)
Edyta Koman, Dorota Borowicz, Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Epidemiology of Optic Neuritis in the Course of Multiple Sclerosis
Nowoczesne techniki informatyczne (komputerowe) w badaniach przesiewowych wzroku i diagnostyce okulistycznej u dzieci – na podstawie przeglądu piśmiennictwa (str. 36 - 41)
Magdalena Ulińska 1 , Justyna Izdebska 1 , Anna Zaleska-Żmijewska 1 , Anna K. Kurowska 1 , Joanna Przybek 2 , Dominika Pirwitz 2

Modern Information Technology in Screening Visual Tests and Ophthalmological Diagnostics in Children – Bibliography Review
„Telejaskra” – nowe możliwości w rozpoznawaniu i monitorowaniu jaskry (str. 42 - 46)
Anna Zaleska-Żmijewska 1,2 , Ewa Strzemecka 1,2 , Ewa Szpejda-Grządziel 2 , Jacek P. Szaflik 1,2

Teleglaucoma – New Possibilities in Glaucoma Management
Wykorzystanie testów czułości kontrastu i ostrości wzroku do badań przesiewowych sprawności układu wzrokowego (str. 47 - 50)
Barbara Śmigielska 1,2 , Alicja Krawczyk 2 , Anna Kamińska 1,2 , Anna Zaleska-Żmijewska 1,2 , Jacek P. Szaflik 1,2 , Jerzy Szaflik 1,2

Contrast Sensitivity and Visual Acuity Test Use as A Vision Screening
Zmiany w rekomendacjach badań przesiewowych u chorych leczonych pochodnymi chlorochiny (str. 51 - 54)
Marta P. Wiącek, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska

Changes in Recommendations on Screening Examinations in Patients Treated with Chloroquine
Analiza występowania powikłań ocznych zagrażających widzeniu i ich czynników ryzyka w populacji mieszkańców Rzeszowa chorujących na cukrzycę typu 2. (str. 55 - 62)
Anna Jędruch-Lampińska 1 , Magdalena Ulińska 2

The Analysis of Vision-threatening Ocular Complications and Their Risk Factors in the Population of Rzeszów Citizens with Type 2 Diabetes Mellitus
Cukrzycowy obrzęk plamki – przegląd światowych danych epidemiologicznych (str. 63 - 65)
Beata Gajda-Deryło, Agnieszka Kalinowska, Dorota Borowicz, Edyta Koman, Jan Ostrowski, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Review of Worldwide Epidemiology of Diabetic Macular Edema
Epidemiologia urazów gałki ocznej w Polsce i na świecie – przegląd literatury (str. 66 - 71)
Beata Gajda-Deryło, Dorota Borowicz, Edyta Koman, Jan Ostrowski, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Epidemiology of Eye Injuries in Poland and Worldwide – Literature Review
Schematy badań przesiewowych ukierunkowanych na wykrywanie retinopatii cukrzycowej u mieszkańców wybranych krajów Europy i świata (str. 69 - 72)
Jaromir Ziomek, Rafał Mazur, Sebastian Masternak, Katarzyna Parszewska, Wiktoria Osiak, Ilona Mąkowska, Ewa Piasek, Wacław Karakuła, Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz

Badanie przepływu krwi w tętnicach szyjnych u chorych z retinopatią cukrzycową (str. 73 - 75)
Rafał Mazur 1 , Sebastian Masternak 1 , Katarzyna Parszewska 1 , Wiktoria Osiak 1 , Wacław Karakuła 2 , Jaromir Ziomek 1 , Joanna Dolar-Szczasny 3 , Anna Święch-Zubilewicz 3

Carotid Blood Flow Evaluation in Patients with Diabetic Retinopathy
Występowanie zespołu pseudoeksfoliacji i jego wczesne objawy u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka (str. 76 - 80)
Justyna Kaproń-Świś, Dorota Pożarowska, Katarzyna Niezabitowska, Tomasz Żarnowski

The Pseudoexfoliation Syndrome Occurence of the and its Early Symptoms in the High-risk Group of Patients
Wpływ kwasu α-liponowego na widzenie barw u chorych na cukrzycę (str. 81 - 84)
Wiktor Stopyra

The Influence of Alpha Lipoic Acid on Colour Vision of Patients with Diabetes
Neuropatia wzrokowa indukowana etambutolem (str. 85 - 87)
Elżbieta Krytkowska, Wojciech Lubiński

Ethambutol Induced Optic Neuropathy
Analiza epidemiologiczna chorych operowanych z powodu zaćmy w Klinice Chorób Oczu w Bydgoszczy w latach 2015 i 2016 (str. 88 - 93)
Małgorzata Seredyka-Burduk 1,2 , Grażyna Malukiewicz 1 , Przemysław Zabel 1,3 , Paweł Reisner 1 , Katarzyna Zabel 1 , Bartłomiej Kałużny 1,2

Epidemiological Analysis of Patients with Cataract Operated at the Department of Ophthalmology in Bydgoszcz in the Years 2015 and 2016
Wysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwszy objaw rozsianej choroby nowotworowej płuc – przegląd literatury (str. 94 - 97)
Anna Modrzejewska, Karol Krzystolik, Anna Machalińska, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska

Exudative Retinal Detachment as the First Symptom of Metastatic Lung Cancer – Literature Review
Zastosowanie fluorochinolonów w leczeniu najczęstszych zakażeń powierzchni oka (str. 98 - 101)
Justyna Izdebska 1,2 , Piotr A. Woźniak 3,4 , Jacek P. Szaflik 1,2

The Use of Fluoroquinolones in the Treatment of the Most Common Ocular Infections

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI