Wydanie 1/2006

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2006 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Nowy system oświetlenia i obserwacji wnętrza oka stosowany w celu wykonania witrektomii bez oświetlenia wewnątrzgałkowego
Jerzy Nawrocki, Zofia Nawrocka, Zofia Michalewska, Janusz Michalewski

New Illumination and Observation System for Vitreoretinal Surgery without Endoilluminaiton
Zespół trakcji szklistkowo-siatkówkowych VTS (idiopatyczny obrzęk plamki)
Ewa Wójcik

Vitreomacular Traction Syndrome (Idiopathic Macular Edema)
Usuwanie błony granicznej wewnętrznej ze śródoperacyjnym barwieniem - chromowitrektomia
Maria Kmera-Muszyńska, Magdalena Ulińska

Internal Limiting Membrane Removal with Intraoperative Dyeing - Chromovitrectomy
Witrektomia z usunięciem ILM w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki
Zbigniew Pikulski, Sławomir Cisiecki

Vitrectomy with ILM Peeling in Diabetic Macular Edema Management
Chirurgia szklistkowo-siatkówkowa otworu w plamce
Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska, Joanna Stafiej

Vitreoretinal Surgery in Macular Hole
Chirurgia ciała szklistego w leczeniu otworów w plamce
Jacek Robaszkiewicz

Vitreous Surgery in Macular Hole Treatment
Wczesna witrektomia złotym standardem w pourazowym zapaleniu wnętrza gałki ocznej
Mariusz Kosatka

Immediate Vitrectomy as the Golden Standard in Posttraumatic Endophthalmitis
Przegląd chirurgicznych metod leczenia zakrzepów żyły siatkówki. Witrektomia ze zdjęciem błony granicznej wewnętrznej - opis przypadków (doświadczenia własne)
Piotr Gozdek, Dominik Odrobina, Sławomir Ciesiecki, Beata Matulska, Jerzy Nawrocki

Review of the Surgical Management of the Central Retinal Vein Occlusion. Vitrectomy with Internal Limiting Membrane Peeling - Case Series Report
Leczenie chirurgiczne starczego zwyrodnienia plamki
Jolanta Oficjalska-Młyńczak, Maria Muzyka-Woźniak

Surgical Treatment of Age-related Macular Degeneration
Neurotomia radialna w leczeniu zakrzepu żyły centralnej siatkówki
Jolanta Oficjalska-Młyńczak1, Radosław Kaczmarek1, Maria Muzyka-Woźniak1, Agnieszka Jamrozy-Witkowska1, Bożena Gołębiowska2

Radial Optic Neurotomy in the Treatment of Central Retinal Vein Occlusion
Chirurgiczne metody usuwania przemieszczonych soczewek
Beata Matulska, Dominik Odrobina, Piotr Gozdek, Janusz Borowski, Jerzy Nawrocki

Surgical Methods of Dislocated Lenses Removal
Łączone zabiegi fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej oraz witrektomii przez pars plana w leczeniu współistniejącej zaćmy oraz zaawansowanej proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej
Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki, Olena Wilczyńska

Combined Phacoemulsification Procedures with Intraocular Lens Implantation and Pars Plana Vitrectomy for Coexisting Cataract and Severe Proliferative Diabetic Retinopathy Management
Jaskra jako powikłanie w chirurgii witreoretinalnej
Marek Rękas

Glaucoma as a Vitreoretinal Surgery Complication
Zastosowanie soczewek wewnątrzgałkowych z barwną przegrodą tęczówkową w leczeniu pooperacyjnej aniridii - opis przypadku
Janusz Michalewski, Zofia Michalewska, Jerzy Nawrocki, Zofia Nawrocka

Use of Intraocular Lens with Coloured Iris Prosthesis in Post-operative Aniridia Management - Case Report
Sierpowate odwarstwienie siatkówki
Ewa Wójcik

Congenital Falciform Retinal Detachment
Zmiany struktury ciała szklistego po niepowikłanej operacji fakoemulsyfikacji zaćmy
Gabriela Delong

Changes in the Vitreous Structure Following Uncomplicated Phacoemulsification
Przezźreniczna termoterapia w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - trzyletnie obserwacje
Sława Kwiecień, Magdalena Ulińska, Jerzy Szaflik

Transpupillary Thermotherapy in the Wet AMD Treatment - 3-year Observations
PHP (Preferential Hyperacuity Perimetry) - nowoczesny sposób monitorowania pacjentów z ryzykiem rozwoju neowaskularyzacji podsiatkówkowej
Sława Kwiecień1, Magdalena Ulińska1, Jacek P. Szaflik1, Jerzy Szaflik2

PHP (Preferential Hyperacuity Perimetry) - a Modern Concept for Monitoring Patients at Risk for Developing Choroidal Neovascularization
Enukleacja, ewisceracja - zastosowanie implantów oczodołowych
Radosław Różycki1, Piotr Przyborowski2, Andrzej Stankiewicz1

The Enucleation, Evisceration - Orbital Implants Applications

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI