Wydanie 2/2006

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2006 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Postępy w chirurgii refrakcyjnej
Jerzy Szaflik1,2, Justyna Izdebska1,2, Iwona Liberek2,3

Current Status of Refractive Surgery
Dziesięć lat doświadczeń w korekcji krótkowzroczności
Jerzy Szaflik1,2, Iwona Liberek3,2, Małgorzata Gadomska2, Elżbieta Archacka2, Justyna Izdebska1,2


Ten Years Experience in Myopic Laser Correction
Zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegu laserowej korekcji wad wzroku
Małgorzata Gadomska1, Elżbieta Archacka1, Iwona Liberek1,2, Justyna Izdebska1,3, Jerzy Szaflik1,3

The Rules of Qualification for Refractive Surgery
Epi-LASIK - nowa jakość w chirurgii refrakcyjnej
Elżbieta Archacka1, Małgorzata Gadomska1, Iwona Liberek1,3, Justyna Izdebska1,2, Jerzy Szaflik1,2

Epi-LASIK - New Quality in Refractive Surgery
Własne obserwacje korekcji nadwzroczności
Elżbieta Archacka1, Małgorzata Gadomska1, Iwona Liberek1,2, Justyna Izdebska1,3, Jerzy Szaflik1,3

Own Experience in Hyperopia Correction
Nowe możliwości w leczeniu starczowzroczności
Justyna Izdebska1,2, Iwona Liberek2,3, Jerzy Szaflik1,2

New Methods in Presbyopia Treatment
Zastosowanie pierścieni śródrogówkowych w leczeniu stożka rogówki
Iwona Liberek1,3, Jerzy Szaflik2,3, Justyna Izdebska2,3

Use of Intracorneal Rings in Keratoconus Treatment
Korekcja astygmatyzmu powstałego po przeszczepie drążącym rogówki
Iwona Liberek1,3, Jerzy Szaflik2,3


Astmigmatism Correction after Penetrating Keratoplasty
Zastosowanie topografii rogówki w laserowej chirurgii refrakcyjnej
Jerzy Szaflik1,2, Sebastian Gajda1, Wojciech Kołodziejczyk1, Iwona Liberek

The Use of Corneal Topography in Laser Refractive Surgery
Czynniki wpływające na wysokość ciśnienia śródgałkowego podczas zabiegów okulistycznych
Iwona Liberek, Anna Dyczkowska, Agnieszka Nowosielska

Factors Influencing IOP During Intraocular Ophthalmic Procedures
Zastosowanie OCT-Visante w kwalifikacji i pooperacyjnej obserwacji pacjentów z wszczepionymi soczewkami fakijnymi na podstawie własnego przypadku
Anna Woyna-Orlewicz2, Edward Wylęgała1,2, Małgorzata Rebkowska-Juraszek2, Mariola Bartusek1

Application of OCT-Visante in Qualification and Postoperative Observation of Patients with Implanted Phakic Intraocular Lenses Based on own Case
Zakrzep arkady naczyniowej skroniowo-dolnej żyły centralnej siatkówki u 16-letniej pacjentki – czteroletni okres obserwacji
Jarosław Piłat1, Edward Wylęgała1,2, Anna Woyna-Orlewicz1, Ewa Wróblewska-Czajka1

Inferior Temporal Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO) in 16 Years Old Girl – Four Years Follow-up
Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Liberek

Consequence of Oxidative Stress in the Pathogenesis of Age-Related Macular Degeneration
Porównanie wyników pomiarów centralnej grubości rogówki uzyskanych metodą optyczną oraz za pomocą pachymetrii ultradźwiękowej
Małgorzata Rebkowska-Juraszek2, Edward Wylęgała1,2, Anna Woyna-Orlewicz2, Sławomir Teper2

Comparison of Central Corneal Thickness Measurement Results Obtained by Means of Optical and Ultrasonic Methods

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI