Wydanie 3/2006

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2006 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Pęknięcie torebki tylnej w czasie fakoemulsyfikacji. Przyczyny, rozpoznanie, postępowanie
Andrzej Mierzejewski

Posterior Capsule Rupture during Phacoemulsification. Causes, Diagnosis, Management
Zmętnienie torby tylnej jako powikłanie po operacji zaćmy
Agnieszka Łukaszewska-Smyk, Józef Kałużny

Posterior Capsule Opacification as a Cataract Surgery Complication
Zapalenie wnętrza gałki ocznej jako powikłanie po operacji zaćmy
Małgorzata Gawrońska, Anna Majer, Józef Kałużny

Endophthalmitis as a Complication of Cataract Surgery
Śródoperacyjne i pooperacyjne powikłania po trabekulektomii
Iwona Jaworowska-Cieślińska, Adrianna Laudencka, Józef Kałużny

Intraoperative and Postoperative Complcations following Trabeculectomy
Powikłania niepenetrującej głębokiej sklerektomii
Jakub J. Kałużny, Dorota Urbaniak, Bartłomiej Kałużny

Complications of Nonpenetrating Deep Sclerectomy
Powikłania śródoperacyjne w chirurgii witreoretinalnej
Joanna Stafiej, Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska

Intraoperative Complications of Vitreoretinal Surgery
Późne powikłania operacji odwarstwienia siatkówki
Iwona Jaworowska-Cieślińska, Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska, Joanna Stafiej

Late Complications after Retinal Detachment Surgery
Powikłania pooperacyjne chirurgii ciała szklistego
Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska, Joanna Stafiej, Iwona Jaworowska-Cieślińska

Postoperative Complications of Vitreoretinal Surgery
Powikłania operacji na mięśniach zewnątrzgałkowych
Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak, Katarzyna Szadujkis-Szadurska, Józef Kałużny

Complications of the Extraocular Muscles Surgery
Powikłania po leczeniu chirurgicznym czerniaka błony naczyniowej
Bożena Romanowska-Dixon, Arkadiusz Pogrzebielski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Iwona Szuścik, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz

Complications after Surgical Management of the Uveal Melanoma
Powikłania radioterapii guzów wewnątrzgałkowych
Arkadiusz Pogrzebielski, Bożena Romanowska-Dixon, Iwona Szuścik, Agnieszka Kubicka-Trząska, Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk

Complications of Intraocular Tumors Radiotherapy
Powikłania po przezźrenicznej termoterapii stosowanej w leczeniu guzów wewnątrzgałkowych
Iwona Szuścik, Bożena Romanowska-Dixon, Arkadiusz Pogrzebielski, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz, Agnieszka Kubicka-Trząska

Complications after Transpupillary Thermotherapy Used in Intraocular Tumors Treatment
Powikłania leczenia siatkówczaka
Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk, Arkadiusz Pogrzebielski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Iwona Szuścik, Bożena Romanowska-Dixon

Complications of the Retinoblastoma Treatment
Powikłania po terapii fotodynamicznej z użyciem werteporfiny (PDT) oraz fototrombozie indukowanej zielenią indocyjaninową (iMP) stosowanych w przypadkach guzów wewnątrzgałkowych
Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk, Arkadiusz Pogrzebielski, Iwona Szuścik

Complications after Photodynamic Therapy (PDT) with Verteporfin and Indocyanine Green - Mediated Photothrombosis (iMP) used in Intraocular Tumors Treatment
Powikłania terapii fotodynamicznej w starczym zwyrodnieniu plamki
Małgorzata Seredyka-Burduk, Adriana Laudencka, Jakub J. Kałużny

Complications of Photodynamic Therapy in Patients with Age-Related Macular Degeneration
Objawy niepożądane i powikłania po laseroterapii siatkówki
Zofia W. Sikorska

Retinal Laser Treatment Side Effects and Complications
Objawy niepożądane podczas angiografii fluoresceinowej
Zofia W. Sikorska1, Jakub J. Kałużny2, Elżbieta Płachecka2, Danuta Reyer1, Alina Golis1

Adverse Reactions during Fluorescein Angiography
Powikłania miejscowej antybiotykoterapii w okulistyce
Małgorzata Gawrońska, Elwira Mrówczyńska, Grzegorz Czajkowski, Bartłomiej J. Kałużny

Local Antibiotic Therapy Complications in Ophthalmology
Powikłania sterydoterapii w okulistyce
Małgorzata Gawrońska, Karolina Kaźmierczak, Bartłomiej J. Kałużny

Steroid Therapy Complications in Ophthalmology
Odpowiedzialność karna lekarza wobec braku zgody pacjenta na zabieg leczniczy
Anna Laskowska1, Agnieszka Kałużna2

Criminal Liability of a Physician in Case of the Lack of Patient?s Consent for Medical Procedure

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI