Wydanie 3/2007

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2007 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Mitomycynowiskotrabekulektomia z plastyką kąta przesączania - nowa metoda operacyjna jaskry wrodzonej
Janusz Czajkowski, Dorota Matusiak

Mitomycinviscotrabeculectomy with Gonioplasty - the New Method of Congenital Glaucoma Surgery
Rola pierwotnej mitomycynowisko-trabekulektomii w operacyjnym leczeniu jaskry wrodzonej
Dorota Matusiak, Janusz Czajkowski, Anna Groblewska

Primary Mitomycinviscotrabeculectomy Role in Congenital Glaucoma Surgical Treatment
Jaskra młodzieńcza - trudności diagnostyczne, analiza retrospektywna
Beata Kocyła-Karczmarewicz, Mirosława Grałek, Dorota Klimczak-Ślączka

Primary Juvenile Glaucoma - Diagnostic Difficulties, a Retrospective Analysis
Zmiany w narządzie wzroku u pacjentów z retinopatią wcześniaków predysponujące do rozwoju jaskry
Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski

Ocular Changes in Patients with ROP Predisposing to Glaucoma Development
Zastosowanie leku Nyolol Gel 0,1% w terapii jaskry młodzieńczej i nadciśnienia ocznego u dzieci w materiale własnym - doniesienia wstępne
Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski, Joanna Juszczyk, Anna Wyrwicka, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Dorota Matusiak, Danuta Węgrzynowska, Piotr Grzybowski

Nyolol Gel 0.1% Use in the Treatment of Juvenile Glaucoma and Ocular Hypertension in Children in Own Material - Preliminary Report
Zastosowanie materiałów wiskoelastycznych w chirurgii jaskry
Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska

Viscoelastic Substances Use in Glaucoma Surgery
Dynamiczna tonometria konturowa Pascala - nowa metoda oceny ciśnienia śródgałkowego. Doświadczenia własne
Małgorzata Krajewska, Krystyna Czechowicz-Janicka

Pascal Dynamic Contour Tonometry - New Method of the Intraocular Pressure Evaluation. Own Experience
Ocena skuteczności zastosowania antymetabolitów w chirurgii jaskry i zaćmy
Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Wójcik, Marcin Smorawski

Evaluation of the Antimetabolites Efficacy in Glaucoma and Cataract Surgery
Ocena skuteczności operacji przeciwjaskrowych metodą trabekulektomii z odpływem uveoskleralnym na podstawie materiału własnego
Joanna Sempińska-Szewczyk, Izabela Bluj-Leska

Efficacy Evaluation of the Antiglaucoma Surgeries with Trabeculectomy Method with Uveoscleral Outflow Based on Own Material
Jaskra złośliwa - patogeneza, diagnostyka i leczenie
Ewa Langwińska-Wośko, Anna Chociszewska-Nitka, Ewa Nowińska, Kamil Szulborski

Malignant Glaucoma - Pathogenesis, Diagnostic and Treatment
Analiza postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku jaskry złośliwej na podstawie materiału Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie w latach 2000-2005
Ewa Langwińska-Wośko, Kamil Szulborski, Ewa Nowińska, Anna Chociszewska-Nitka

Analysis of the Diagnostic and Therapeutic Management in Malignant Glaucoma Based on the Material from the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw
Ocena ryzyka utraty widzenia po zabiegach przetokowych u pacjentów z jaskrą w końcowym stadium zawansowania neuropatii
Anna Zaleska-Żmijewska, Mira Gacek, Marta Szymańska-Świderska, Monika Udziela,Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik

Evaluation of the Risk of Visual Loss Following Filtration Surgery in End-Stage Glaucomatous Neuropathy
Rokowanie i postępowanie u pacjentów z rozpoznaną jaskrą barwnikową leczonych w Poradni Jaskrowej Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Monika Udziela, Anna Zaleska-Żmijewska, Marta Szymańska-Świderska, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik

Prognosis and Management in Patients with Diagnosed Pigmentary Glaucoma Treated in the Glaucoma Out-patient Clinic at the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw
Porównanie skuteczności hipotensyjnej 2% karteololu podawanego dwa razy dziennie z 2% karteololem o przedłużonym uwalnianiu stosowanym raz dziennie w badaniu krzywej ciśnienia wewnątrzgałkowego dynamicznym tonometrem konturowym Pascala u pacjentów z jaskr
Iwona Grabska-Liberek, Jaromir Wasyluk, Beata Janiszewska, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka Jamrozy-Witkowska

Comparison of Hipotensive Efficacy of 2% Carteolol Administered Twice a Day with 2% Carteolol with Prolonged Delivery Administered once a day in Diurnal Intraocular Pressure Curve by Pascal Dynamic Contour Tonometry in Patients with Primary Open Angle Gla
Zastosowanie selektywnych α2-mimetyków w terapii jaskry
Magdalena Pilas-Pomykalska, Anna Wyrwicka, Joanna Juszczyk, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Janusz Czajkowski

Selective α2-mimetics Use in Glaucoma Therapy
Mikroskopia konfokalna rogówki w śródbłonkowym zespole tęczówkowo-rogówkowym
Jacek P. Szaflik, Monika Udziela, Anna Kamińska, Anna Zaleska-Żmijewska, Urszula Kołodziejska, Jerzy Szaflik

Confocal Microscopy of Cornea in Iridocorneal Endothelial Syndrome
Zespół śródbłonkowy tęczówkowo-rogówkowy
Jacek P. Szaflik, Urszula Kołodziejska, Anna Kamińska, Anna Zaleska-Żmijewska, Monika Udziela, Jerzy Szaflik

Iridocorneal Endothelial Syndrome - ICE
Nowe spojrzenie na koregulację w świetle ostatnich wieloośrodkowych badań
Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska

New Look of Co-regulation According to the Last Multicentre Studies
Zagadnienie neuroprotekcji w jaskrze
Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski

Neuroroprotection Issues in Glaucoma
Czy proliferacyjna retinopatia cukrzycowa jest chorobą zapalną?
Michał Wilczyński

Is Proliferative Diabetic Retinopathy an Inflammatory Disease?

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI