Wydanie 1/2008

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2008 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Epidemiologia jaskry - dane światowe
Jerzy Szaflik, Anna Zaleska-Żmijewska, Anna M. Ambroziak

Worldwide Data on Glaucoma Epidemiology
Zasadność wykonywania badań przesiewowych w kierunku jaskry u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego
Maria Muzyka-Woźniak1, Marta Misiuk-Hojło1, Eliza Patryn1, Przemysław Skoczyński2, Anna Białek-Szymańska1

Relevance of the Screening for Glaucoma in Patients Treated for Arterial Hypertension
Patogenetyczne i kliniczne aspekty naczyniowej teorii jaskry
Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz

Pathogenetic and Clinical Aspects of the Vascular Glaucoma Theory
Czy jest możliwa skuteczna profilaktyka jaskry pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK)?
Maria Hanna Niżankowska

Effective Prophylactic Treatment in PACG - is it Possible?
Jaskra zamykającego się kąta - diagnostyka i leczenie.Pierwotne zamknięcie kąta
Ewa Mielniczuk, Ewa Mrukwa-Kominek, Rafał Leszczyński, Ewa Lange

Angle Closure Glaucoma - Diagnostics and Treatment.Primary Angle Closure
Wpływ ciśnienia tętniczego na rozwój i progresję neuropatii jaskrowej
Anna Zaleska-Żmijewska, Jerzy Szaflik

The Influence of Blood Pressure on Glaucoma Neuropathy Development and Progression
Typ osobowości A jako jeden z czynników ryzyka jaskry pierwotnej otwartego kąta (JPOK)
Aneta Hill-Bator1, Alicja Kuczyńska2, Marta Misiuk-Hojło


Type A Personality as One of the Primary Open Angle Glaucoma Risk Factors
Ocena porównawcza tarczy nerwu wzrokowego w badaniach laserowej tomografii siatkówki (HRT) oraz optycznej koherentnej tomografii (OCT) u pacjentów z normalnym ciśnieniem, podwyższonym ciśnieniem, jak również jaskrą, krótkowzrocznością i fizjologicznie duż
Dorota Raczyńska, Jarosław Woźniak, Dorota Chomińska-Dorn, Krystyna Raczyńska

The Comparative Assessment of the Optic Nerve Head with Heidelberg Retina Tomography (HRT II) and Optical Coherent Tomography (OCT) in Patients with Normal IOP, Ocular Hypertension, Glaucoma, Myopia and Large Optic Discs
Centralna grubość rogówki i jej związek z ciśnieniem wewnątrzgałkowym (IOP) u dzieci i młodzieży
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Chrzanowska, Danuta Sielicka, Małgorzata Mrugacz

Central Corneal Thickness and its Relation to Intraocular Pressure in Children and Adolescents
Jaskra barwnikowa – patomechanizm, diagnostyka i leczenie
Monika Udziela, Marta Szymańska-Świderska, Anna Zaleska-Żmijewska, Jacek P. Szaflik

Pigmentary Glaucoma – Pathomechanism, Diagnostics and Treatment
Jaskra fakolityczna – trudności diagnostyczno-terapeutyczne
Mira Gacek, Anna Zaleska-Żmijewska, Jerzy Szaflik

Phacolytic Glaucoma – Diagnostic-Therapeutical Problems
Jaskra po zabiegu LASIK – opis przypadku
Ewa Lange, Stanisława Gierek-Ciaciura, Ewa Mrukwa-Kominek, Ewa Mielniczuk

Glaucoma following LASIK Procedure – Case Report
Jaskra następcza po brachyterapii u chorych z czerniakiem naczyniówki i ciała rzęskowego
Bożena Romanowska-Dixon, Anna Markiewicz

Consecutive Glaucoma in Patients with Ciliary Body and Uveal Melanoma Treated with Brachytherapy
Jaskra towarzysząca nowotworom wewnątrzgałkowym u dorosłych
Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska, Arkadiusz Pogrzebielski

Consecutive Glaucoma in Eyes with Intraocular Tumors in Adults
Jaskra towarzysząca nowotworom wewnątrzgałkowym u dzieci
Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Kobylarz, Anna Markiewicz

Glaucoma Associated with Intraocular Tumors in Childhood
Ekspresja receptora Fas w aksonach nerwu wzrokowego
Renata Zalewska1, Katarzyna Komaszyło1, Ewa Proniewska-Skrętek1, Joanna Reszeć2, Zofia Mariak1

Fas Receptor Expression in the Optic Nerve Axons
Jaskra jako problem diagnostyczny u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem
Katarzyna J. Napora, Iwona Obuchowska, Anna Bryl-Przybylska, Zofia Mariak

Glaucoma as a Diagnostic Problem in Patients with Age-related Macular Degeneration
Nowe trendy w leczeniu jaskry – preparaty łączone, neuroprotekcja
Monika Udziela, Mira Gacek, Danuta Chudzyńska-Zawadzka, Jerzy Szaflik

New Trends in Glaucoma Treatment – Fixed-Combination Therapy, Neuroprotection
Jak będziemy leczyć jaskrę za 10 lat? – nowe perspektywy
Andrzej Stankiewicz, Joanna Wierzbowska

How Will We Treat Glaucoma in 10 Years? – New Perspectives
Laseroterapia w jaskrze wtórnej torebkowej i barwnikowej
Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Jaromir Wasyluk, Iwona Grabska-Liberek

Laser Therapy in Secondary Capsular and Pigmentary Glaucoma
Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) w leczeniu jaskry z pierwotnie otwartym kątem - doświadczenia własne
Krystyna Czechowicz-Janicka

Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) in the Glaucoma Primary Open Angle Glaucoma Treatment - Own Experience
Minimally invasive surgery - nowoczesne techniki
Anna Zaleska-Żmijewska, Monika Udziela, Marta Szymańska-Świderska, Jerzy Szaflik

Minimally Invasive Surgery - Modern Techniques in Glaucoma Surgery
Powikłania operacji przetokowych związane z pęcherzykiem filtracyjnym
Justyna Izdebska, Anna Kamińska, Edyta Zielińska, Jerzy Szaflik

Bleb-Related Complications after Filtration Surgery
Wczesny pooperacyjny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta poddanych zabiegowi usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Justyna Izdebska, Anna Kamińska, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Jerzy Szaflik

Early Postoperative Intraocular Pressure Rise in Patients with Primary Open Angle Glaucoma Subjected to Phacoemulsification
Szczelina tarczy nerwu wzrokowego oka prawego a obecność jaskry w drugim oku - opis przypadku
Danuta Sielicka, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Monika Oziębło-Kupczyk

Optic Disc Coloboma in the Right Eye and Glaucoma Presence in the Fellow Eye - a Case Report
Ocena skuteczności standardowej fotokoagulacji laserowej w różnych typach cukrzycowego obrzęku plamki
Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek

Efficacy Assessment of Standard Laser Treatment in the Different Types of Diabetic Maculopathy
Czynniki miejscowe i ogólnoustrojowe wpływające na powstanie i utrzymywanie się makulopatii cukrzycowej w przebiegu cukrzycy typu 2. u pacjentów z prawidłowo uregulowanymi parametrami ogólnoustrojowymi - doświadczenia wsłasne
Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek

Local and General Factors Influencing Macular Edema Development and Persistence in Patients with INDDM and Good General Parameters - Own Experiences

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI