Wydanie 1/2009

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Anna M. Ambroziak
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 85 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Współczesne zasady diagnostyki i leczenia pierwotnej jaskry młodzieńczej (str. 15)
Janusz Czajkowski

Modern Rules in Primary Juvenile Glaucoma Diagnostics and Treatment
W poszukiwaniu skutecznego farmakologicznego leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta (str. 19)
Janusz Czajkowski

Looking for Effective Primary Open Angle Glaucoma Pharmacological Treatment
Niestosowanie się pacjentów do zaleconego leczenia przeciwjaskrowego (str. 24)
Ewa Langwińska-Wośko, Tomasz Gałecki, Monika Łazicka-Gałecka, Jerzy Szaflik

Non-Compliance of Glaucoma Patients
Wiarygodność stosowania leków jako problem terapeutyczny w leczeniu jaskry w Polsce (str. 26)
Marek E. Prost1, Michał Szot1, Dariusz Dudek1, Krzysztof Starzyk2

Noncompliance with Glaucoma Therapy as the Therapeutic Problem in Poland
Wybrane praktyczne aspekty kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą (str. 30)
Joanna Wierzbowska

Some Practical Aspects of Intraocular Pressure Control in Patients with Glaucoma
Monitorowanie progresji neuropatii jaskrowej - podejście praktyczne (str. 33)
Magdalena Pilas-Pomykalska1, Janusz Czajkowski2, Anna Wyrwicka1, Dorota Tomaszkiewicz-Mondry1

Measuring the Rate of Glaucoma Progression - Practical Approach
Starzenie się a jaskra (str. 37)
Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz, Jacek Robaszkiewicz, Małgorzata Figurska

Aging and Glaucoma
Pierwotna jaskra młodzieńcza a wysoka krótkowzroczność (str. 40)
Janusz Czajkowski

Primary Juvenile Glaucoma and High Myopia
Jak rozpoznawać jaskrę w oku krótkowzrocznym? (str. 43)
Hanna Zając-Pytrus, Ewa Migdał, Marta Misiuk-Hojło

How to Diagnose Glaucoma in Myopic Eye?
Subiektywna ocena ogólnego stanu zdrowia, funkcjonowania w społeczeństwie i trudności w zakresie rozwoju psychoruchowego u dzieci z jaskrą (str. 47)
Anna Wyrwicka1, Magdalena Pilas-Pomykalska1, Janusz Czajkowski2

Subjective Evaluation of General Condition, Functioning in Society and Difficulties in Psychomotor Development in Children with Glaucoma
Jaskra w przebiegu retinopatii wcześniaków (str. 50)
Ewa Lipiec1, Mirosława Grałek1,2, Anna Niwald1

Glaucoma in Children with Retinopathy of Prematurity
Jaskra w zespole Sturge’a–Webera u dzieci i młodzieży (str. 53)
Mirosława Grałek1,2, Beata Kocyła-Karczmarewicz1, Anna Niwald2

Glaucoma in the Sturge - Weber Syndrome in Children and Adolescents
Ciąża i okres laktacji a wybrane środki diagnostyczne i leki przeciwjaskrowe (str. 56)
Janusz Czajkowski1, Grzegorz Krasomski, Zbigniew Pietrzak

Pregnancy and Lactation Period and Selected Diagnostic Measures and Antiglaucoma Medicines
Pierwotna trabekulektomia w leczeniu pierwotnej jaskry wrodzonej w 1. roku życia - wyniki własne (str. 59)
Erita Filipek1,3, Maria Formińska-Kapuścik1,3, Lidia Nawrocka3, Ewa Mrukwa-Kominek2,3, Piotr Berezowski3

Primary Trabeculetomy in Primary Congenital Glaucoma Treatment in the First Year of Life - Own Results
Implanty setonowe w jaskrze (str. 63)
Adam Kluś, Marek Rękas, Andrzej Stankiewicz, Wacław Ofman

Glaucoma Drainage Devices
Postępowanie w jaskrze złośliwej oraz ocena jego wpływu na progresję uszkodzenia jaskrowego nerwu II (str. 68)
Marta Szymańska-Świderska, Monika Udziela, Anna Zaleska-Żmijewska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik

Management and Evaluation of the Neuropathy Progression Risk in Patient with Diagnosed Malignant Glaucoma
Ocena jakości życia u pacjentów z pseudosoczewkowością po kapsulotomii Nd: YAG (str. 72)
Magdalena Korwin, Ewa Langwińska-Wośko, Anna M. Ambroziak, Anna Zaleska-Żmijewska, Danuta Chudzińska-Zawadzka

Quality of Life Assessment in Patients with Pseudophakia following Nd: YAG Capsulotomy
Ocena przedniego odcinka oka w jaskrze za pomocą SL-OCT i UBM. Wskazania, korzyści i różnice - na podstawie własnych doświadczeń (str. 75)
Małgorzata Krajewska, Krystyna Czechowicz-Janicka

Anterior Segment Evaluation in Glaucoma Using SL-OCT and UBM. Indications, Advantages and Differences - Based on Own Experience

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI