Wydanie 2/2009

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Anna M. Ambroziak
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 85 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Stożek rogówki - obecne dane epidemiologiczne i możliwości terapeutyczne (str. 17)
Justyna Izdebska, Piotr Polakowski, Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz,Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik

Keratoconus - Current Epidemiological Data and Treatment Possibilities
Metody leczenia dystrofii rogówki (str. 24)
Ewa Mrukwa-Kominek

Corneal Dystrophies Treatment Methods
Keratopatie metaboliczne - obraz kliniczny najczęstszych jednostek chorobowych (str. 29)
Robert Sulak, Anna M. Ambroziak, Anna Kamińska

Metabolic Keratopathies - Clinical Manifestations of the Most Frequent Diseases
Grzybicze zapalenie rogówki - diagnostyka i leczenie (str. 33)
Paweł Banasiak, Agnieszka Papierniak, Ewa Mrukwa-Kominek

Keratyomycosis - Diagnosis and Treatment
Aktualne zasady kwalifikacji do przeszczepów rogówki. Przeszczepy drążące i warstwowe (str. 37)
Dorota Tarnawska

Current Principles of Patient Selection for Corneal Grafting. Penetrating and Lamellar Keratoplasty.
Ewolucja techniki przeszczepu tylnego w leczeniu dysfunkcji komórek śródbłonka rogówki (str. 42)
Dorota Tarnawska1, Dariusz Dobrowolski1, Małgorzata Rebkowska-Juraszek1, Edward Wylęgała1,2

Evolution of the Posterior Keratoplasty Technique in the Corneal Endothelial Cells Dysfunction Treatment
Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w diagnostyce infekcyjnych zapaleń rogówki (str. 46)
Monika Udziela, Urszula Kołodziejska, Anna K. Kurowska, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik

Application of Confocal Microscopy for Diagnosis of Infectious Keratitis
Matabonomika w okulistyce - spektroskopia rezonansu magnetycznego w badaniach nad rogówką (str. 52)
Tomasz Kryczka1, Jacek P. Szaflik2

Metabonomics in Ophthalmology - Magnetic Resonance Spectroscopy in Cornea Research
W poszukiwaniu genu warunkującego stożek rogówki (str. 57)
Karolina Kulińska1, Małgorzata Rydzanicz1, Piotr Polakowski2, Jacek P. Szaflik2, Marzena Gajęcka1

Hunting for Keratoconus Gene
Postępowanie pooperacyjne po keratoplastyce endotelialnej (str. 61)
Dorota Tarnawska, Dariusz Dobrowolski, Edward Wylęgała

Postoperative Care after Endothelial Keratoplasty
IC3D - nowa klasyfikacja dystrofii rogówki. Krótkie wprowadzenie i komentarz (str. 65)
Monika Ołdak, Jacek P. Szaflik

IC3D - the New Classification of the Corneal Dystrophies. Short Introduction and Comments
Zastosowanie metody cross-linking w leczeniu stożka rogówki - obserwacje własne (str. 68)
Justyna Izdebska1,3, Iwona Grabska-Liberek2,3, Jerzy Szaflik1,3


Corneal Cross-Linking in Keratoconus Treatment - Own Experience
Analiza subiektywnej oceny elementów jakości życia pacjentów po przeszczepie drążącym rogówki (str. 73)
Urszula Kołodziejska, Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Grażyna Minkiewicz-Timler,Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik

Subjective Evaluation of Elements of Quality of Life in Patients After Penetrating Keratoplasty
Diatermokoagulacja wodniaka rogówki z opatrunkiem błony owodniowej – odległe obserwacje (str. 77)
Dariusz Dobrowolski1, Edward Wylęgała1,2, Dorota Tarnawska1, Michał Milka1

Hydrops Diathermocoagulation Assisted with Amniotic Membrane Transplantation – Long-term Results
Wycięcie klinowe rogówki w leczeniu wysokiego astygmatyzmu po przeszczepie rogówki (str. 81)
Dariusz Dobrowolski1, Edward Wylęgała1,2, Wojciech Mańkowski1

Wedge Corneal Resection in High Astigmatism Treatment after Previous Penetrating Keratoplasty
Ocena skuteczności działania bevacizumabu w postaci kropli w leczeniu neowaskularyzacji rogówki i ocena bezpieczeństwa jego stosowania (str. 84)
Jacek P. Szaflik, Urszula Kołodziejska, Monika Udziela, Justyna Izdebska, Anna Kamińska, Jerzy Szaflik

Efficacy and Safety of Bavacizumab Eye Drops in the Treatment of Corneal Neovascularization
Wirusowe zapalenia spojówek u pacjentów Kliniki Patologii Noworodka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (str. 89)
Beata Łoniewska1, Agnieszka Kordek1, Monika Modrzejewska2, Anna Romańska1, Jacek Rudnicki1

Viral Conjunctivitis in the Department of Neonatology Pomeranian Medical University of Szczecin
Możliwości aparatu Pentacam w diagnostyce rogówki (str. 92)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Pentacam in Corneal Diagnostics
Ocena kliniczna topografu rogówkowego PCT 200 (str. 96)
Wojciech Kołodziejczyk1, Ksawery Czubkowski1, Urszula Malinowska2, Jacek P. Szaflik1

Clinical Evaluation of Corneal Topographer PCT 200
Choroba Fabry’ego – zmiany w morfologii rogówki obserwowane za pomocą mikroskopii konfokalnej (str. 101)
Urszula Kołodziejska1, Mariusz Kłopotowski2, Anna M. Ambroziak1, Lidia Chojnowska2,  Jacek P. Szaflik1

Microstructural Changes in Cornea of Patients with Fabry’s Disease
Wczesne zmiany pooperacyjne rogówki po zabiegach refrakcyjnych przeprowadzonych za pomocą lasera ekscymerowego oraz lasera stałokrystalicznego - ocena w badaniu mikroskopii konfokalnej (str. 106)
Iwona Grabska-Liberek1,3, Justyna Izdebska2,3, Monika Udziela2, Jerzy Szaflik2,3

Early Postoperative Corneal Changes after Refractive Surgery Performed Using Excimer or Solid - State Lasers - Confocal Microscopy Findings
Obrazowanie rogówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii - analiza porównawcza czterech aparatów OCT (str. 111)
Dorota Tarnawska1, Edward Wylęgała1,2, Anna Nowińska1, Dariusz Dobrowolski1, Dominika Janiszewska1

Corneal Imaging with Optical Coherence Tomography - Comparison Study of Four AS OCT Devices
Analiza porównawcza wyników pomiaru grubości rogówki oraz głębokości komory przedniej uzyskanych z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych (str. 115)
Anna K. Kurowska1, Wojciech Kołodziejczyk1, Urszula Kołodziejska1, Alicja Krawczyk1, Urszula Malinowska2, Jacek P. Szaflik1

Comparison of Different Diagnostic Methods of Measuring Corneal Thickness and Anterior Chamber Depth
Wpływ zmian geometrii rogówki oka u pacjentów z krótkowzrocznością po zabiegu LASIK na tonometryczny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (str. 121)
Elżbieta Szul-Pietrzak, Andrzej Hachoł, Ewa Pelczar

Effect of Geometrical Changes in Cornea on Tonometrical Intraocular Pressure Measurement in Patients with Myopia after LASIK
Nowoczesne modele soczewek wewnątrzgałkowych (str. 126)
Marta Biesiadzka, Michał Wilczyński

Contemporary Models of Intraocular Lenses
Chirurgiczne metody leczenia starczowzroczności (str. 134)
Maja Waszczyk, Michał Wilczyński

Surgical Treatment Methods of Presbyopia

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI