Suplement do nr-u 1/2003

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2003 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Wartość diagnostyczna komputerowej perymetrii statycznej, laserowej tomografii siatkówkowej (HRT) oraz skaningowej polarymetrii laserowej (GDx) w ocenie progresji jaskry pierwotnej otwartego kąta
Małgorzata Krajewska, Jaromir Wasyluk, Krystyna Czechowicz-Janicka, Beata Janiszewska, Małgorzata Musiorska

Static perimetry, retinal tomography (HRT) and scanning laser polarimetry (GDx) diagnostic reliability in evaluation of POAG progression
Porównanie wyników pomiarów grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki wykonanych za pomocą skaningowych polarymetrów laserowych GDx FCC oraz GDx VCC - doniesienie wstępne
Jaromir Wasyluk, Małgorzata Krajewska, Krystyna Czechowicz-Janicka

Comparison of retinal nerve fiber layer analysis parameters performed with two scanning laser polarimeters: GDx FCC and GDx VCC
Ocena korelacji między wynikami perymetrii komputerowej a zmianami w stężeniu endoteliny-1 we krwi u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta po teście ochłodzenia
Barbara Terelak-Borys1, Krystyna Czechowicz-Janicka1,
Małgorzata Radzikowska2


Evaluation of correlation between static perimetry results and changes in endothelin-1 plasma levels after cold-pressor test in primary open-angle glaucoma patients
Zabiegi cyklodestrukcyjne - alternatywna metoda leczenia obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe
Jerzy Szaflik, Justyna Izdebska, Danuta Zawadzka, Marcin G. Prost

Cyclodestructive procedures - alternative methods of reducing intraocular pressure
Zastosowanie OCT w monitorowaniu neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu AMD u pacjentów poddanych terapii fotodynamicznej
Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Agnieszka Samsel, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Iwona Świtka-Więcławska, Renata Niemczyk

Usefulness of OCT in monitoring choroidal neovascularisation in age related macular degeneration of patients treated with photodynamic therapy
Trudności diagnostyczne u pacjentów z podejrzeniem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Magdalena Ulińska, Sława Kwiecień

Diagnostic problems in patients suspected of age-related macular degeneration
Terapia fotodynamiczna w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Jerzy Szaflik, Magdalena Ulińska, Sława Kwiecień

Photodynamic therapy in treatment of exudative form of age-related macular degeneration
Terapia fotodynamiczna w leczeniu poddołkowej neowaskularyzacji w przebiegu patologicznej krótkowzroczności i zmianach pozapalnych
Sława Kwiecień, Magdalena Ulińska

Photodynamic therapy in treatment of subfoveal neovascularisation in pathologic myopia and postinflammatory scar
Zastosowanie programu komputerowego "PDT" firmy Topcon w kwalifikacji pacjentów do zabiegów terapii fotodynamicznej z użyciem werteporfiny
Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski, Ariadna Gierek-Łapińska

Usage of PDT software of Topcon in patients selection procedure for Photodynamic Therapy with verteporfin
Ocena wrażliwości na kontrast testem Lagon jako jedno z kryterium skuteczności terapii w różnych schorzeniach plamki
Joanna Ciszewska, Elżbieta Świtka-Bachnik, Iwona Świtka-Więcławska

The evaluation of contrast sensitivity with Lagon test as one of criteria of treatment effects in different macular diseases
Zastosowanie programów komputerowych w brachyterapii czerniaka naczyniówki
Arkadiusz Pogrzebielski, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon, Maria Starzycka

Computer programs in episcleral plaque brachytherapy of choroidal melanoma
Identyfikacja genetyczna cytopatii mitochondrialnych na przykładzie Dziedzicznej Neuropatii Wzrokowej Lebera
Anna M. Ambroziak1, Jerzy Szaflik1,   Magdalena Korwin-Rujna1, Ewa Bartnik2


Mitochondrial cytopathies - the latest molecular genetics achievements in diagnostic and counceling on example of the Leber's Hereditary Optic Neuropathy (LHON)
Zmiany oczne u pacjentów z chorobą Gravesa przebiegającą z eutyreozą
Jadwiga Janik1, Helena Jastrzębska2, Małgorzata Gietka-Czernel2, Stefan Zgliczyński2, Barbara Rożniatowska3, Jerzy Elbanowski4

Ocular changes in patients with euthyroid Graves' disease
Internetowy program "Widzę" służący do skryningowego badania ostrości wzroku i rozpoznawania barw u dzieci i młodzieży
Jerzy Szaflik, Marcin G. Prost, Adam Hapunik, Anna Zaleska-Żmijewska, Anna Skłodowska

The "I can see..." Internet Program used for screening examination of the visual acuity and color perception in children and young adults

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI