Wydanie specjalne wrzesień 2001

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)

03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład: ALHENA

Druk:
REGIS Sp. z o.o.

Warunki prenumeraty
w 2001 roku:

nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 50 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
OFTAL Sp. z o.o.

Zasady leczenia niedowidzenia i widzenia obuocznego według metody lokalizacyjnej
Teresa Baranowska-George

Zastosowanie pryzmatów w leczeniu heteroforii,zezów i oczopląsu według metody lokalizacyjnej
Lidia Puchalska-Niedbał

Wyniki systematycznego leczenia widzenia obuocznego i niedowidzenia u dzieci z początkową . ksacją ekscentryczną
Teresa Baranowska-George

Wyniki leczenia zeza u dorosłych metodą lokalizacyjną
Danuta Karczewicz,Elżbieta Pieńkowska-Machoy

Wyniki leczenia zezów zbieżnych i rozbieżnych metodą pryzmatyczną i operacyjną
Eliza Wałęsa, Anna Wywiał,Danuta Kunt, Elżbieta Sobkowska, Maria Orłow

Zastosowanie metody lokalizacyjnej w zezach rozbieżnych powstałych w przebiegu leczenia zezów zbieżnych
Alina Drewnowska-Sochańska,Maria Meissner,Roma Puczkarska

Wyniki operacyjnego leczenia zezów z zaburzeniami mięśni skośnych i prostych pionowych
Lidia Puchalska-Niedbał

Postępowanie w zezach o nagłym początku z uporczywym dwojeniem
Lidia Puchalska-Niedbał

Czynniki sprzyjające powstawaniu i utrwalaniu zeza
Teresa Baranowska-George

Czynniki genetyczne a zez
Karol Krzystolik

Ocena przydatności badań elektro . zjologicznych w chorobie zezowej
Ewa Tokarz-Sawińska

Oczopląs (cz.I).Charakterystyka.Oczopląs samoistny
Lidia Puchalska-Niedbał

Oczopląs (cz.II).Metody rejestracji.Oczopląs doświadczalny
Lidia Puchalska-Niedbał

Oczopląs (cz.III).Leczenie zachowawcze i operacyjne
Lidia Puchalska-Niedbał

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI