Wydanie 4/2002

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "VeriS"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 20021 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 60 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Zespoły wad ze zmianami w narządzie wzroku
Lech Korniszewski

Cytopatie mitochondrialne - najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej w diagnostyce i poradnictwie na przykładzie Dziedzicznej Neuropatii Wzrokowej Lebera
Jerzy Szaflik, Anna M. Ambroziak, Ewa Bartnik, Magdalena Korwin-Rujna

Diagnostyka genetyczna dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera - badania własne
Jerzy Szaflik, Anna M. Ambroziak, Ewa Bartnik, Magdalena Korwin-Rujna, Katarzyna Mroczek-Tońska, Dorota Ratajska

Choroby mitochondrialne i ich udział w patologii narządu wzroku
Agata Hevelke, Piotr Skopiński

Dystrofia nabłonkowa rogówki Meesmanna i jej podłoże genetyczne
Ewa Mrukwa-Kominek, Ariadna Gierek-Łapińska, Dorota Wyględowska-Promieńska

Mutacje genu BIGH3 i ich wpływ na obraz dystrofii rogówki
Ewa Mrukwa-Kominek, Ariadna Gierek-Łapińska, Stanisława Gierek-Ciaciura

Zespół Ushera - najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej oraz możliwości poradnictwa genetycznego
Jarosław Waligóra, Anna M. Ambroziak, Sebastian Gajda

Aspekty genetyczne izolowanej krótkowzroczności
Anna M. Ambroziak, Sebastian Gajda, Jarosław Waligóra

Występowanie neuropatii jaskrowej, wysokiej krótkowzroczności i stożka rogówki w trzypokoleniowej rodzinie - 20-letnie obserwacje własne
Ewa Iwaszkiewicz, Anna M. Ambroziak, Marek Rostkowski

Młodzieńcze rozwarstwienie siatkówki sprzężone z chromosomem X w obrazie klinicznym i w optycznej koherentnej tomografii
Agnieszka Samsel, Łukasz Staszczak, Wojciech Hautz, Joanna Brydak-Godowska

Udział komórek zwojowych w regulacji cyklu dobowego
Agata Hevelke, Piotr Skopiński

Terminalna postać zwyrodnienia barwnikowego siatkówki - opis przypadku
Krystyna Kazimierczuk, Jacek Robaszkiewicz, Andrzej Stankiewicz

Wszczepienie sztucznej soczewki do rowka rzęskowego z fiksacją śródtwardówkową
Grzegorz Pfeiffer, Katarzyna Cieślińska, Krystyna Pecold

Poliwidony w profilaktyce zakażeń śródoperacyjnych u dzieci
Stanisław Krzywicki

Działanie immunotropowe destylatu borowiny limanu z dodatkiem kwasu cynamonowego i kumaryny (FIBS)
Piotr Skopiński, Teresa Sawicka, Janina Drozd, Joanna Prosińska, Beata Białas-Chromiec, Ewa Skopińska-Różewska

Powikłania okulistyczne występujące w podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu
Beata Karwacka

Torbielowaty obrzęk plamki. Etiologia, rozpoznanie, ewolucja i leczenie
Carlos Dante Heredia Garcia

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI